Jernhusen genomför sin första emission under det nyetablerade MTN-programmet

Jernhusen har genomfört en obligationsemission om totalt 1 300 MSEK med en löptid om 5 år inom ramarna för sitt nyetablerade Medium Term Note-program (MTN-program).

Av obligationslånet löper 950 MSEK till fast ränta med en årlig kupong på 2,375 procent och 350 MSEK till rörlig ränta (Stibor + 0,7 procentenheter).

Obligationen kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm.

- Jernhusen har med sina fastigheter längs den svenska järnvägen en central roll för svensk infrastruktur och en stark finansiell ställning. Syftet med obligationen är att refinansiera befintliga låneavtal inom den ordinarie verksamheten, säger Anders Bäck, ekonomidirektör och vice Vd på Jernhusen.

Inom ramarna för MTN-programmet kan företagsobligationer till ett värde om 6 000 MSEK ges ut. SEB står som ledarbank för programmet och är även emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank, Nordea, Handelsbanken och Swedbank.

Det nya MTN-programmet, tillsammans med det sedan tidigare utestående företagscertifikatprogrammet om 3 000 MSEK, medför att Jernhusen erhåller en mer diversifierad och kapitalmarknadsinriktad finansieringsstruktur.

Information om Jernhusens finansiering finns på bolagets webbplats jernhusen.se/Om-Jernhusen/Finansiell-info/Finansiering/

Marcus Jansson, finanschef, telefon 08-410 626 20, marcus.jansson@jernhusen.se

Anders Bäck, vice vd Jernhusen, 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 245 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 9,9 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.