Jernhusen säljer mark i Hässleholm till Region Skåne

Jernhusen avyttrade den 23 november mark i Kärråkra i Hässleholm till Region Skåne för 28 miljoner kronor.

Det ökade antalet resenärer i Skåne har lett till mer satsningar på tågtrafik i regionen. Jernhusen gjorde 2009 en placeringsutredning för en ny underhållsdepå för persontåg i Skåne och Öresundsregionen och valet föll på Kärråkra i Hässleholm.

Jernhusen påbörjade arbetet med att förvärva mark i Kärråkra 2010 och har sedan dess drivit detaljplanearbetet för att möjliggöra uppförandet av en underhållsdepå för persontåg i Skåne. Detaljplanen vann laga kraft i januari 2013 och Jernhusen avyttrar nu marken vidare till Region Skåne som planerar att fortsätta utvecklingen av en depå för Öresundståg.

För mer information:

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 073-439 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 206 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 182 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 13,6 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.