Jernhusens Årsredovisning, Hållbarhetsredovisning och Fastighetsförteckning för 2011 på webben

Jernhusens Årsredovisning, Hållbarhetsredovisning och Fastighetsförteckning för 2011 finns från och med idag på Jernhusens webbplats, jernhusen.se.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig under vecka 15 och kan beställas på info@jernhusen.se.

Finansiell kalender 2012

Delårsrapport januari-mars 2012:
25 april 2012

Årsstämma:
25 april 2012

Halvårsrapport 2012:
23 juli 2012

Delårsrapport januari-september 2012:
26 oktober 2012

För mer information:
Anders Bäck, Ekonomidirektör/vVd, Telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se

<p>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 239 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 256 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,8 miljarder kronor.</p>

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.