Jernhusens delårsrapport för januari-mars: Intäkterna ökade i jämförbart bestånd

Just nu händer det många positiva saker inom transportbranschen. Flera stora satsningar på infrastruktur och ett ökat resande är positiva tecken som stärker Jernhusens arbete med att bidra till utvecklingen av en hållbar transportsektor. Detaljplanen för Station Stockholm City har vunnit lagakraft vilket innebär att Jernhusen kan börja bygga Stockholms nya landmärke.

-  För oss på Jernhusen har 2013 inletts planenligt. Det är mycket glädjande att intäkterna från hyror och tjänster i depåer och stationer ökat i jämförbart bestånd. På grund av förändringar i fastighetsbeståndet minskade intäkterna totalt med fyra procent jämfört med samma period föregående år, säger Kerstin Gillsbro vd för Jernhusen.

Viktiga händelser under perioden:

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 281 (294) MSEK. I jämförbart bestånd har intäkterna från hyror och tjänster i depåer och stationer ökat. Totalt minskade intäkterna däremot på grund av förändringar i fastighetsbeståndet. Kungsbrohuset har avyttrats och hotellfastigheten på Vasagatan i Stockholm har utrymts inför byggnation av Station Stockholm City.
  • Rörelseresultatet uppgick till 76 (104) MSEK, en minskning med 28 MSEK, främst till följd av förändringar i fastighetsbeståndet.
  • Värdeförändringar uppgick till 70 (71) MSEK, varav värdeförändringar på fastigheter uppgick till 0 (– 8) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 85 (94) MSEK.
  • Investeringar i fastigheter uppgick till 296 (223) MSEK.
  • Fastighetsförsäljningar uppgick till 21 (2) MSEK.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 10 171 MSEK, en ökning med 275 MSEK, vilket förklaras av investeringar.
  • Detaljplanen för kvarteret Orgelpipan 6, som bland annat ska inrymma Station Stockholm City, vann lagakraft.

Viktiga händelser efter periodens utgång:

  • Den 4 april frånträddes 12,2 procent av samtliga andelar i de bolag som äger och driver Friends Arena. Kvarvarande innehav om 10 procent i respektive bolag behålls tills vidare.
  • Den 16 april genomfördes en första emission inom ramarna för det nyetablerade MTN-programmet.

Hela delårsrapporten finns på Jernhusens webbplats jernhusen.se

Kerstin Gillsbro, Vd, telefon 070-621 26 29, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, Ekonomidirektör/vVd, telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 241 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,2 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

- För oss på Jernhusen har 2013 inletts planenligt. Det är mycket glädjande att intäkterna från hyror och tjänster i depåer och stationer ökat i jämförbart bestånd. På grund av förändringar i fastighetsbeståndet minskade intäkterna totalt med fyra procent jämfört med samma period föregående år.
Kerstin Gillsbro, Vd Jernhusen