Jernhusens halvårsrapport för januari-juni:Rörelseresultatet ökar i jämförbart bestånd

Allt fler väljer att resa kollektivt, vilket stärker Jernhusens affär. Viktiga steg har också tagits för att skapa bättre balans mellan intäkter och kostnader vilket bidragit till att rörelseresultatet ökade i jämförbart bestånd.

- Detta visar att resenärer och kunder uppskattar det förbättrade utbudet och gjorda investeringar, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

- Att detaljplanerna för både blivande Station Stockholm City och Södra Nyhamnen i Malmö vunnit laga kraft innebär att vi kan fortsätta investera i förbättrad infrastruktur med god lönsamhet, fortsätter Kerstin Gillsbro.

Viktiga händelser under perioden:

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 564 (579) MSEK. Minskningen beror på förändringar i fastighetsbeståndet. Kungsbrohuset har avyttrats och hotellfastigheten på Vasagatan i Stockholm har utrymts inför byggnation av Station Stockholm City. I jämförbart bestånd har intäkterna från hyror och tjänster i depåer och stationer ökat.
  • Rörelseresultatet uppgick till 186 (208) MSEK. I jämförbart bestånd förbättrades rörelseresultatet.
  • Värdeförändringar uppgick till 83 (290) MSEK, varav värdeförändringar på fastigheter uppgick till –53 (257) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 153 (302) MSEK.
  • Investeringar i fastigheter uppgick till 644 (480) MSEK.
  • Fastighetsförsäljningar uppgick till 21 (42) MSEK.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 10 443 MSEK, en ökning med 547 MSEK, vilket förklaras av investeringar.
  • Detaljplanen för första etappen av den nya stadsdelen Södra Nyhamnen i Malmö har vunnit laga kraft.
  • Den 4 april frånträddes 12,2 procent av samtliga andelar i de bolag som äger och driver Friends Arena. Kvarvarande innehav om tio procent i respektive bolag behålls tills vidare.
  • En omfattande refinansiering har slutförts. Bland annat har tidigare säkerställd finansiering ersatts med två nya säkerställda kreditfaciliteter om totalt 1 650 MSEK. Ett MTN–program om 6 000 MSEK har också lanserats, under vilket tre emissioner genomförts.

Hela halvårsrapporten finns på Jernhusens webbplats jernhusen.se

För mer information:
Kerstin Gillsbro, Vd, telefon 070-621 26 29, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, Ekonomidirektör/vVd, telefon 070-623 62 55,
anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 251 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 237 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,4 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.