Kallelse till årsstämma i Jernhusen

 Jernhusens årsstämma hålls onsdagen den 25 april 2012 klockan 11.00 på Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm.

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid stämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Årsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan
Anmälan om närvarande bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka i förväg. Anmälan kan göras

  • via post till Jernhusen AB, Att: Susanne Andersson, Box 520, 101 30 Stockholm, eller
  • per telefon 08-410 626 00, eller
  • via e-post anmalan@jernhusen.se.

Kallelse
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2012 och finns tillgänglig på Jernhusens webbplats, jernhusen.se/bolagsstamma. Där finns även årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar tillgängliga från och med den 30 mars 2012.

Kallelsen finns att läsa i bifogat pdf-dokument.

Ärenden
På årsstämma kommer sedvanligt förekommande ärenden, såsom vinstdisposition, val av styrelseledamöter, styrelseordföranden och revisor samt arvoden att behandlas.

För mer information:
Anders Bäck, Ekonomidirektör/vVd, Telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Dokument & länkar