Kommuniké från årsstämma i Jernhusen AB 2013

Årsstämma i Jernhusen AB hölls onsdagen den 24 april i Stockholm.

I enlighet med ägarens förslag beslutade stämman att för tiden intill nästa årsstämma utse Kia Orback Pettersson (omval), Christel Wiman (omval), Kjell Hasslert (omval), Ingegerd Simonsson (omval), Kristina Ekengren (omval), Jakob Grinbaum (nyval) och Anders Kupsu (nyval) till styrelseledamöter. Stämman valde Kjell Hasslert till ny styrelseordförande.

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för 2012 och balansräkningen per 2012 samt koncernresultaträkningen för 2012 och koncernbalansräkningen per 2012. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Stämman beslutade fastställa de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statlig ägande som styrelsen föreslagit i bilaga 1 till kallelsen. Styrelsens förslag överensstämmer med regeringens riktlinjer som beslutades den 20 april 2009 ”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande”.

De nya ekonomiska mål som ägaren föreslagit godkändes också av stämman.

Fullständigt protokoll från årsstämman finns på Jernhusens webbplats jernhusen.se

Kerstin Gillsbro, Vd, telefon 070-621 26 29, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, Ekonomidirektör/vVd, telefon 070-623 62 55,
anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 241 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,2 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.