Ökat rörelseresultat och fortsatta investeringar i transportsektorn

Jernhusens rörelseresultat ökade med 11 procent, trots högre kostnader för den kalla och snörika vintern samt satsningar på nya affärer och tjänster.

I juni tecknade Jernhusen avtal om försäljning av två kontorsfastigheter i Sundbyberg för 465 MSEK. I mars frånträddes marken under World Trade Center i Stockholm med en köpeskilling om 600 MSEK, vilket frigör kapital för ytterligare investeringar i transportsektorn.

– I Stockholm och Malmö pågår större investeringar för att modernisera och förbättra Centralstationerna i syfte att skapa en attraktiv plats för resenärer och besökare. Dessutom pågår investeringar för kommande underhållsdepåer bland annat i Helsingborg och Linköping, säger Per Berggren, vd för Jernhusen.

  •  Fastighetsintäkterna uppgick till 506 (431) MSEK. Nettouthyrningen uppgick till 19 (10) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 206 (186) MSEK.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 26 (-147) MSEK, vilket beror på försäljningen av fastigheterna i Sundbyberg. Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -58 (4) MSEK, vilket beror på räntenedgången som har skett sedan årsskiftet.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 126 (21) MSEK.
  • Investeringarna uppgick till 798 (464) MSEK.
  • Rörelseresultatet för 2010 prognostiseras att bli högre jämfört med 2009.
  • Kerstin Gillsbro efterträder Per Berggren som vd i Jernhusen per den 1 november 2010.

För mer information:
Per Berggren, vd Jernhusen, tel: 08-410 626 01
Anders Bäck, vice vd/ekonomidirektör Jernhusen, 070-623 62 55

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera