Stabil utveckling och fortsatt hög investeringstakt

Delårsrapport januari–mars 2012
Transportmarknaden inom järnväg och därmed Jernhusen fortsätter att utvecklas stabilt. Fastighetsintäkterna uppgick till 294 MSEK, en ökning med sex procent främst på grund av högre intäkter från kringtjänster. Rörelseresultatet uppgick till 104 MSEK, en minskning om 5 MSEK till följd av ökade satsningar på nya affärer. Nettouthyrningen uppgick till 13 (-1) MSEK.

- Investeringstakten är fortsatt hög. Moderniseringen av Stockholm Centralstation har gått in i ett intensivt skede. I Tillberga Depå utanför Västerås är den nya hjulsvarven igång och i Depå Raus pågår uppförandet av hall två. För att kunna fortsätta investera tecknade Jernhusen i början av april ett nytt kreditavtal med Handelsbanken om 500 MSEK till årsskiftet 2012/2013. Försäljning av Kungsbrohuset i centrala Stockholm pågår, vilket är en del i Jernhusens strategi att utveckla mark och fastigheter som sedan avyttras vid lämplig tidpunkt. Detta möjliggör fortsatt utveckling av stationsområdena i Stockholm, Malmö och Göteborg, säger Kerstin Gillsbro.

- Genom att utveckla och integrera stationsområdena med städerna, kommer det att stimulera till att fler åker kollektivt och därmed skapa ett mer hållbar samhälle, säger Kerstin Gillsbro.

Viktiga händelser under perioden

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 294 (279) MSEK, en ökning med sex procent främst beroende på högre intäkter från kringtjänster.
  • Rörelseresultatet uppgick till 104 (109) MSEK, en minskning med fyra procent, till följd av ökade satsningar på nya affärer.
  • Värdeförändringar uppgick till 71 (43) MSEK, varav värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 79 (41) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 94 (88) MSEK.
  • Investeringar i fastigheter uppgick till 223 (220) MSEK, varav den enskilt största genomfördes på Stockholms Centralstation.
  • Fastighetsförsäljningar uppgick till 2 (2) MSEK.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 11 042 MSEK, en ökning med 213 MSEK, vilket förklaras av investeringar.

Hela delårsrapporten finns på Jernhusens webbplats www.jernhusen.se

För mer information:
Kerstin Gillsbro, Vd, telefon 070-621 26 29, e-post: kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, Ekonomidirektör/Vvd, telefon 070-623 62 55, e-post: anders.back@jernhusen.se

<p>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 253 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 255 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 11 miljarder kronor.</p>

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera