Stort intresse för järnväg ger gynnsamma förutsättningar för Jernhusen

Under 2017 har Jernhusen fortsatt att växa med god lönsamhet. Totalt investerades 663 miljoner kronor, och fastighetsbeståndet hade vid årets slut ett marknadsvärde på 16,2 miljarder kronor. Periodens rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med sju procent och uppgick till 683 (640) miljoner kronor.

 Det går bra för de verksamheter som etablerat sig i våra stationsnära fastigheter. Det finns en dynamik i kommunikationsnära lägen, vilket också börjar visa sig utanför storstadsområdena. Vi märker ett växande intresse för fastighetsutveckling från flera kommuner, säger Kerstin Gillsbro, vd.

Viktiga händelser under året

 •  Fastighetsintäkterna uppgick till 1 453 (1 368) MSEK. Ökningen beror främst på hyresintäkter från färdigställda investeringsprojekt.
 •  Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med sju procent och uppgick till 683 (640) MSEK. I jämförbart bestånd uppgick rörelseresultatet före värdeförändringar till 683 (664) MSEK.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 892 (1 747) MSEK. Minskningen beror främst på lägre orealiserade värdeförändringar på fastigheter jämfört med föregående år, 202 (1 099) MSEK. Det genomsnittliga direktavkastningskravet i portföljen bedöms till 5,8 (6,0) procent.
 •  Finansiella poster uppgick till –154 (–113) MSEK.
 •  Årets resultat efter skatt uppgick till 649 (1 259) MSEK och har påverkats av orealiserade värdeförändringar på derivat om 54 (–106) MSEK och skatt om –144
  (–269) MSEK.
 •  Investeringar i fastigheter uppgick till 663 (622) MSEK.
 •  Fastighetsförsäljningar uppgick till 178 (591) MSEK.
 •  Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 687 MSEK till 16 234 (15 547) MSEK. Förändringen beror främst på genomförda investeringar.
 •  Styrelsen föreslår en utdelning om 179 (178) MSEK.

Delårsapporten finns på www.jernhusen.se 

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 161 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16,2 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.