Stort intresse för stationsutveckling

Jernhusen fortsätter att visa en stabil finansiell utveckling där hyresintäkter från färdigställda investeringsprojekt är främsta förklaringen till det ökande resultatet. Periodens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med 12 procent till 330 (294) miljoner kronor.

- Vi ser hur tidigare investeringar bidrar till att rörelseresultatet ökar. Det gör att vi med stor trygghet arbetar vidare med utvecklingen av hållbara stationsområden. Resandet med tåg fortsätter att öka och diskussionen om höghastighetståg är intensiv samtidigt som vi uppfattar ett stort intresse på många orter i landet för stations- och stationsområdesutveckling, säger Kerstin Gillsbro, vd.

Viktiga händelser under perioden

  • Fastighetsintäkterna uppgick till 728 (678) MSEK. Ökningen beror främst på hyresintäkter från färdigställda investeringsprojekt.
  • Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med tolv procent och uppgick till 330 (294) MSEK. I jämförbart bestånd uppgick rörelseresultatet före värdeförändringar till 330 (323) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 502 (622) MSEK. Minskningen beror främst på lägre värdeförändringar på fastigheter jämfört med föregående år, 165 (324) MSEK. Det genomsnittliga direktavkastningskravet i portföljen bedöms till 5,9 (6,0) procent.
  • Finansiella poster uppgick till –74 (–44) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 386 (304) MSEK.
  • Investeringar i fastigheter uppgick till 237 (362) MSEK.
  • Fastighetsförsäljningar uppgick till 118 (224) MSEK.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 282 MSEK till 15 829 (15 547) MSEK. Förändringen förklaras av investeringar.

Halvårsapporten finns på www.jernhusen.se

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00
Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.