Tätare stationsområden bidrar till klimatmålen - UPPDATERAD RÄTT DATUM

På konferensen ”Förtäta Sverige Intelligent” redovisar Jernhusen och IVL Svenska Miljösinstitutet för första gången en ny undersökning som visar att en förtätning kring stationer hjälper Sverige att nå klimatmålen snabbare.

Sverige växer och behovet av fler bostäder och arbetsplatser i centrala lägen ökar. Genom att utveckla den ofta oanvända marken kring stationerna kan städerna växa. Hela regionen får då tillgång till platsen och fler kan resa kollektivt mellan arbete och hem - Sveriges klimatmål blir enklare att nå. Det är att förtäta Sverige intelligent.

Media är välkomna att delta på hela eller delar av konferensen.

Dag: 11 november

Tid: 13.00 -17.00

Plats: Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, intill Centralstationen. Lokal C2.

Utdrag ur programmet:

13.20 IVL Svenska Miljöinstitutet presenterar en ny undersökning som visar att en förtätning kring stationer hjälper Sverige att nå klimatmålen snabbare (Åke Iverfeldt, vVD IVL Svenska Miljöinstitutet)

13.50 Hur hänger förtätning ihop med? (Martin Andersson (PhD)

Professor of Innovation Studies, CIRCLE, Lund University. Johan P Larsson, MSc)

14.30 Baksidor blir framsidor - Hur tänker Jernhusen kring förvandlingen av stationsområden till hållbara och levande stadsdelar som dessutom ska bidra till att det kollektiva resandet ökar? (Sima Zangiabadi, Stadsbyggnadsstrateg Jernhusen)

15.20 CASE - Amsterdam ODE
Exempel på hur man kan jobba med förtätning, byggnadsutformning och offentliga miljöer inom stadsutvecklingsprojektet ODE i Amsterdam. (Erick Van Egeraat, arkitekt)

16.00 Utfrågning och panelsamtal

Kan potentialen med förtätning kring stationsområden tas tillvara fullt ut när nationella regelverk för stadsutveckling skapar snäva ramar på kommunal nivå? Vilka krav ställer regionerna på sina ”huvudstäders” utveckling? Och vad styrs besluten främst av på kommunal nivå. (Anders Knape (M), Karin. Svensson Smith (Mp), Niklas Svensson, Stockholms Stad, Åke Iverfeldt IVL Svenska Miljöinstitutet, Martin Andersson, Lund University, Ann Wiberg, Jernhusen.)

Länk till hela programmet här.

För mer information:

Eva Eliasson, marknadskommunikatör Jernhusen, 0734-39 26 31

www.jernhusen.se

Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, cecilia.granath@jernhusen.se, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 245 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 234 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,6 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera