Årsstämma i JM AB

Vid årsstämman i JM AB den 28 april 2011 antog stämman styrelsens och valberedningens samtliga förslag.

Årsstämman beslutade om utdelning av 4,50 kr per aktie. Beslutad avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 3 maj 2011. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 6 maj 2011.

Styrelseledamöter och arvoden

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sju.

Till styrelsens ordförande omvaldes Lars Lundquist.

Till styrelseledamöter omvaldes Elisabet Annell, Anders Narvinger, Kia Orback Pettersson, Johan Skoglund, Åsa Söderström Jerring och Torbjörn Torell.

För arbetet i styrelsen skall till ordföranden utgå arvode med 635 000 kronor och till ledamot som inte är anställd i bolaget skall utgå arvode med 280 000 kronor.

Utskottsarvoden

För arbete i utskotten skall till ledamot som inte är anställd i bolaget utgå arvode enligt följande:

Ordföranden i Revisionsutskottet: 120 000 kronor.
Ledamöterna i Revisionsutskottet: 90 000 kronor.
Ordföranden i Ersättningsutskottet: 60 000 kronor.
Ledamot i Ersättningsutskottet: 60 000 kronor.
Ordföranden i Investeringsutskottet: 60 000 kronor.
Ledamöterna i Investeringsutskottet: 60 000 kronor.

Arvodet, avseende sex arvoderade ledamöter, uppgår till totalt 2 635 000 kronor, inklusive ersättning för arbetet i utskotten. Detta innebär en höjning med cirka 8,2 procent.

Valberedning

Årsstämman fastställde den instruktion för Valberedningen som antogs vid årsstämman 2010.
Instruktion för Valberedningen finns tillgänglig på JM ABs hemsida www.jm.se.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman fastställde följande riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, kort- och långsiktiga rörliga löneprogram, pensionsförmån samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare menas koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrensmässig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och kortsiktigt rörligt löneprogram skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För ledande befattningshavare skall det kortsiktiga rörliga löneprogrammet vara maximerat till 50 procent av fast lön. Det kortsiktiga rörliga löneprogrammet skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål, vilka i normalfallet är externt redovisat rörelseresultat före skatt, vinst per aktie samt nöjd kund index. Långsiktiga rörliga löneprogram kan vara aktie- och/eller kontantrelaterade och skall vara prestationsbaserade och vid utfästelsen vara maximerade till 50 procent av fast lön. Vid uppsägning av anställning bör i normalfallet en ömsesidig uppsägningstid om sex månader gälla. För det fall att uppsägningen initieras av JM bör även ett avgångsvederlag om sex månader utgå. Pensionsförmåner är förmåns- och/eller premiebestämda och pensionsålder bör i normalfallet vara 65 år. Principer för ersättning till VD och ledande befattningshavare skall beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Konvertibelprogram och teckningsoptionsprogram

Årsstämman beslutade att JM skall uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 120 000 000 kronor genom emission av högst 530 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige samt emittera högst 95 000 teckningsoptioner riktade till samtliga anställda utanför Sverige.

Vad gäller konvertiblerna skall emissionskursen motsvara nominellt belopp och vad gäller teckningsoptionerna skall optionspremien motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde vid utgivandetillfället. Envar konvertibel respektive teckningsoption skall kunna konverteras till respektive ge berättigande till teckning av en stamaktie, till en konverterings- respektive teckningskurs motsvarande 125 procent av den för stamaktier i JM på NASDAQ OMX Stockholm AB:s officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 3 maj 2011 t o m den 11 maj 2011.

Konvertering respektive teckning kan ske fr o m den 2 juni 2014 t o m den 22 maj 2015 med undantag av perioden 1 januari t o m avstämningsdagen för utdelning respektive år, eller om årsstämman inte beslutar om utdelning under ett år, den dag som infaller tre bankdagar efter årsstämman.

Vid full anslutning till erbjudandet samt full konvertering respektive fullt utnyttjande av optionsrätterna kan JMs aktiekapital komma att öka med högst 625 000 kronor, genom utgivande av högst 625 000 stamaktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,75 procent av aktiekapitalet och rösterna i JM.

Konvertiblerna skall löpa från den 20 juni 2011 och förfalla till betalning den 19 juni 2015 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Räntan på konvertiblerna fastställs årligen, första gången per den 16 juni 2011 (för perioden 20 juni 2011 till 19 juni 2012). Räntan baseras bl a på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid utgivandet. Vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs om 160 kronor under mätperioden och en konverteringskurs om 200 kronor kommer räntan att uppgå till STIBOR 360 plus 2,05 procentenheter. 

Konvertiblerna respektive teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast kunna tecknas av ett helägt dotterbolag till JM. Dotterbolagets teckning och betalning av konvertiblerna respektive teckningsoptionerna skall ske under perioden fr o m den 16 juni 2011 t o m den 20 juni 2011. Dotterbolaget skall ha rätt och skyldighet att under perioden fr o m den 23 maj 2011 t o m den 7 juni 2011 på marknadsmässiga villkor erbjuda de som per den 29 april 2011 är (i) anställda inom JM-koncernen i Sverige rätt att förvärva konvertibler samt (ii) anställda inom JM-koncernen utanför Sverige rätt att förvärva teckningsoptioner.

Samtliga teckningsberättigade för konvertiblerna kommer att garanteras ett nominellt belopp om 33 962 kronor, dock maximalt 150 stycken konvertibler, och samtliga teckningsberättigade för teckningsoptionerna kommer att garanteras 150 stycken teckningsoptioner.

Ändrad bolagsordning

Årsstämman beslutade att 8 § 1 st i bolagsordningen ändras för att anpassas till en ny regel i aktiebolagslagen.

Tidigare lydelse: Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Beslutad lydelse: Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef: 08-782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi och Finansdirektör JM: 08-782 89 71
Urban Lilja, Chefsjurist JM: 08-782 87 05

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 10 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera