Årsstämma i JM AB

Vid årsstämman i JM AB den 26 april 2012 antog stämman styrelsens och valberedningens samtliga förslag.

Årsstämman beslutade om utdelning av 6,50 kr per aktie. Beslutad avstämningsdag för utdelning är onsdagen den 2 maj 2012. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 7 maj 2012.

Styrelseledamöter och arvoden

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sju. Till styrelsens ordförande omvaldes Lars Lundquist. Till styrelseledamöter omvaldes Elisabet Annell Åhlund, Anders Narvinger, Kia Orback Pettersson, Johan Skoglund, Åsa Söderström Jerring. Torbjörn Torell stod ej till förfogande för omval. Johan Bergman valdes till ny ledamot.

För arbetet i styrelsen skall till ordföranden utgå arvode med 660 000 kronor och till ledamot som inte är anställd i bolaget skall utgå arvode med 290 000 kronor.

Utskottsarvoden

För arbete i utskotten skall till ledamot som inte är anställd i bolaget utgå arvode enligt följande:

Ordföranden i Revisionsutskottet: 120 000 kronor.
Ledamöterna i Revisionsutskottet: 90 000 kronor.
Ordföranden i Ersättningsutskottet: 60 000 kronor.
Ledamot i Ersättningsutskottet: 60 000 kronor.
Ordföranden i Investeringsutskottet: 60 000 kronor.
Ledamöterna i Investeringsutskottet: 60 000 kronor.

Arvodet, avseende sex arvoderade ledamöter, uppgår till totalt 2 710 000 kronor, inklusive ersättning för arbetet i utskotten. Detta innebär en höjning med cirka 2,85 procent.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade att Ernst & Young AB skulle väljas om som revisionsbolag. Mandattiden löper enligt aktiebolagslagen till slutet av årsstämman 2013.

Valberedning

Årsstämman fastställde en reviderad version av instruktionen för Valberedningen.

Instruktion för Valberedningen finns tillgänglig på JM ABs hemsida www.jm.se.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman fastställde föreslagna riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, kort- och långsiktiga rörliga löneprogram, pensionsförmån samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare menas koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrensmässig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar.

Återköp

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier i JM AB på en reglerad marknad.

Förvärv av stamaktier i JM AB får ske endast på NASDAQ OMX Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2013. Högst så många stamaktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av stamaktier i JM AB på NASDAQ OMX Stockholm får ske endast till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur.

Konvertibelprogram och teckningsoptionsprogram

Årsstämman beslutade att JM skall uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 120 000 000 kronor genom emission av högst 530 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige samt emittera högst 95 000 teckningsoptioner riktade till samtliga anställda utanför Sverige. Stämman beslutade om villkoren i enlighet med förslaget.

Ändrad bolagsordning

Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget avseende att 9 § i bolagsordningen ändras dels för att anpassas till förändringar i aktiebolagslagen dels för att genomföra redaktionella ändringar. 9 § avser ärenden på årsstämman.

För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef: 08-782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi och Finansdirektör JM: 08-782 89 71
Urban Lilja, Chefsjurist JM: 08-782 87 05

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 12 miljarder kr och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar