Årsstämma i JM AB

Vid årsstämman i JM AB den 25 april 2013 antog stämman styrelsens och valberedningens samtliga förslag.

Årsstämman beslutade om utdelning av 6,75 kr per aktie. Beslutad avstämningsdag för utdelning är tisdagen den 30 april 2013. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 6 maj 2013.

Styrelseledamöter och arvoden

Årsstämman beslutade att antalet styrelsemedlemmar ska vara åtta. Till styrelsens ordförande omvaldes Lars Lundquist. Till styrelseledamöter omvaldes Anders Narvinger, Kia Orback Pettersson, Johan Skoglund, Åsa Söderström Jerring, Johan Bergman. Elisabet Annell Åhlund stod inte till förfogande för omval. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen, Eva Nygren och Kaj-Gustaf Bergh.

För arbetet i styrelsen skall till ordföranden utgå arvode med 700 000 kronor och till ledamot som inte är anställd i bolaget skall utgå arvode med 300 000 kronor.

Utskottsarvoden

För arbete i utskotten skall till ledamot som inte är anställd i bolaget utgå arvode enligt följande

Ordförande i Revisionsutskottet: 120 000 kronor

Ledamot i Revisionsutskottet: 90 000 kronor

Ordförande i Ersättningsutskottet: 60 000 kronor

Ledamot i Ersättningsutskottet: 60 000 kronor

Ordförande i Investeringsutskottet: 80 000 kronor

Ledamot i Investeringsutskottet: 60 000 kronor

Arvodet avseende sju arvoderade ledamöter uppgår till totalt 3 120 000 kronor, inklusive ersättning för arbetet i utskotten. Detta innebär en höjning med 110 000 kronor, obeaktat utökningen med en styrelseledamot.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade att Ernst & Young skulle väljas som revisionsbolag. Mandattiden löper enligt aktiebolagslagen till slutet av årsstämman 2014.

Valberedning

Fastställande av den instruktion för valberedning som antogs vid årsstämman 2012.

Instruktion för Valberedningen finns på JM AB:s hemsida, www.jm.se

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman fastställde föreslagna riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till koncernchefen och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön kort- och långsiktiga rörliga löneprogram, pensionsförmån samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare menas koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrensmässig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar.

Återköp

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av stamaktier i JM AB på en reglerad marknad.

Förvärv av stamaktier i JM AB får ske endast på NASDAQ OMX Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2014. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid en var tid ej överstiger tio (10) procent av samtliga stamaktier i bolaget. Förvärv av stamaktier i JM AB på NASDAQ OMX Stockholm får ske endast till ett pris inom det NASDAQ OMX Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa företagets kapitalstruktur.

Minskning av aktiekapital

Årsstämman beslutade om en minskning av aktiekapitalet med 4 129 962 kronor genom indragning av 4 129 962 stamaktier utan återbetalning till aktieägarna. Bolaget innehar för närvarande sammanlagt 4 129 962 egna stamaktier. Stamaktierna har förvärvats dels i syfte att säkra åtaganden enligt tidigare incitamentsprogram, för vilka aktierna inte längre erfordras, dels i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur.

Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fritt eget kapital.

Årsstämman beslut om minskningen av aktiekapitalet enligt ovan får inte verkställas utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol.

Ändrad bolagsordning

Årsstämman beslutade dels om ändring av gränserna för aktiekapitalet till lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor dels om ändring av gränserna för antalet aktier till lägst 60 000 000 aktier och högst 240 000 000 aktier.

Årsstämman beslutade även om ändring av bolagsordningen så att styrelsen, till den del den utses av stämman, ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

Konvertibelprogram och teckningsoptionsprogram

Årsstämman beslutade att JM skall uppta ett konvertibelt företagslån om nominellt högst 120 000 kronor genom emission av högst 505 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige samt emittera högst 120 000 teckningsoptioner riktade till samtliga anställda utanför Sverige. Stämman beslutade om villkoren i enlighet med förslaget.

För ytterligare information kontakta:

Johan Skoglund, VD och koncernchef: 08-782 87 00

Claes Magnus Åkesson, Ekonomi - och Finansdirektör JM: 08-782 89 71

Maria Bäckman, Chefsjurist JM: 08-782 85 31

   
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Taggar:

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar