Delårsrapport januari - juni 2011

Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader

- Intäkterna uppgick till 5 228 mkr (4 114) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en intäktseffekt om -360 mkr (-216). Intäkterna enligt segmentsredovisningen uppvisar en ökning om 1 258 mkr (-91)

- Antal sålda bostäder ökade till 1 661 (1 462) och produktionsstarterna ökade till 1 851 (1 621)

- Resultatet före skatt ökade till 594 mkr (294) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en resultateffekt om -47 mkr (-38). Resultat efter skatt ökade till 422 mkr (205). Rörelsemarginalen ökade till 11,8 procent (8,0)

- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 21,4 procent (14,7). Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 5,10 kronor (2,50)

- Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till -143 mkr (-236)

- Större förvärv av mark i Stockholm och bostadsbyggrätter i Oslo slutförda efter rapportperiodens utgång med möjlig utveckling av cirka 3 600 bostäder.

För ytterligare information kontakta:
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08 – 782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör, 08 – 782 89 71
Tomas Eriksson, Pressansvarig 08 – 782 86 61

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 10 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar