Delårsrapport januari - mars 2011

Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader

- Intäkterna uppgick till 2 547 mkr (1 708) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en intäktseffekt om 56 mkr (-205). Intäkterna enligt segmentsredovisningen uppvisar en ökning om 578 mkr (-206)

- Antal sålda bostäder ökade till 840 (757) och produktionsstarterna ökade till 908 (749)

- Resultatet före skatt ökade till 265 mkr (93) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en resultateffekt om 1 mkr (-29). Resultat efter skatt ökade till 187 mkr (63). Rörelsemarginalen ökade till 11,0 procent (7,1)

- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 18,5 procent (10,8). Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till 2,20 kronor (0,80)

- Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till -65 mkr (-88).

För ytterligare information hänvisas till:
Johan Skoglund, VD och koncernchef: 08 - 782 89 39
Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör: 08 - 782 89 71

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 10 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar