Delårsrapport januari – mars 2013

FORTSATT FÖRBÄTTRAD EFTERFRÅGAN I STOCKHOLM

 • Enligt segmentsredovisningen minskade intäkterna till 2 875 mkr (3 188) och rörelseresultatet uppgick till 335 mkr (337). Rörelsemarginalen ökade till 11,7 procent (10,6)
   
 • Omräknat enligt IFRIC 15 minskade intäkterna till 2 698 mkr (2 987) och rörelseresultatet minskade till 288 mkr (329) med begränsat antal färdigställda projekt i JM Norge under kvartalet
   
 • Resultatet före skatt minskade till 273 mkr (316). Resultat efter skatt minskade till 208 mkr (227)
   
 • Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 20,9 procent (21,9). Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till 2,60 kronor (2,70)
   
 • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter minskade till –309 mkr (2) med större investeringar i exploateringsfastigheter inom JM Bostad Stockholm
   
 • Antal sålda bostäder ökade till 709 (627). Produktionsstarterna minskade till 574 (631).

  
För ytterligare information kontakta:

Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08 - 782 89 71
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08 - 782 87 00

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera