Delårsrapport januari - mars 2015

GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH STARK FÖRSÄLJNING

  • Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 037) och rörelseresultatet uppgick till 372 mkr (379). Rörelsemarginalen minskade till 10,9 procent (12,5) hänförligt till förändrad projektsammansättning inom JM Bostad Stockholm
  • Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 3 300 mkr (2 969) och rörelseresultatet uppgick till 361 mkr (391). Omräkningen är hänförlig till JM Utland med en resultateffekt om –11 mkr (12)
  • Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)
  • Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 27,4 procent (26,1). Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till 3,50 kronor (3,70)
  • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –273 mkr (–241)
  • Antal sålda bostäder ökade till 843 (697) och produktionsstarterna ökade till 748 (694).

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08 – 782 89 71

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 14 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

Taggar:

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.