Delårsrapport januari-september 2016

FORTSATT STABIL EFTERFRÅGAN OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER

  • Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 11 456 mkr (10 489) och rörelseresultatet ökade till 1 414 mkr (1 144). Rörelsemarginalen ökade till 12,3 procent (10,9)
  • Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 10 997 mkr (10 195) och rörelseresultatet ökade till 1 334 mkr (1 088). Omräkningen är relaterad till JM Utland med en resultateffekt om –80 mkr (–56)
  • Resultatet före skatt ökade till 1 299 mkr (1 033). Resultat efter skatt ökade till 1 002 mkr (775)
  • Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 29,5 procent (27,6). Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 13,70 kronor (10,40)
  • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1 589 mkr (193)
  • Antal sålda bostäder ökade till 2 918 (2 831) och produktionsstarterna ökade till 2 830 (2 665)

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08-782 89 71

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värde­pappersmarknaden. Informationen lämna­des, genom nedanstående/ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2016-10-26 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Taggar:

Om oss

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar