DELÅRSRAPPORT Q1 2015

Siffror i sammandrag

Januari – mars 2015

Januari – mars 2015 jämfört med motsvarande period 2014:

 • Nettoomsättning: KSEK 1 536 (KSEK 822)

 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 251 (KSEK -475)

 • Resultatet per aktie*: SEK -0,04 (SEK -0,09)

* Beräknat på 6 384 911 aktier

VD har ordet

Bäste aktieägare,

Under första kvartalet har verksamheten levererat i stora delar enligt den plan som lagts fast för året. Nettoomsättningen ökade med +84 % jämfört med samma period föregående år och resultatet efter finansiella poster förbättrades med +73 %. Detta har åstadkommits genom en fortsatt stark volymtillväxt vilken steg med +106 % hos befintliga kunder samt genom att nya kunder fortlöpande tecknats såsom Strukton Rail, Dibs, Cmore  och Urb-it. Vi är ännu inte kassaflödesneutrala vilket vi hade som mål att vara men trenden är klar och tydlig. Fortsätter vi utvecklas på samma sätt under andra kvartalet så har vi goda möjligheter att nå målet inom en rimlig tid.

Under kvartalet lanserades vår nya tekniska plattform, JSG3.0 som utvecklats för att motsvara våra kunders ökade förväntan på pris, kvalité och säkerhet. Jojka har idag avtal med operatörer och aggregatörer i över 200 länder och med vår funktion ”smart routing” kan vi därför erbjuda det mest kostnadseffektiva och leveranssäkra trafikfallet för ett specifikt utskick i realtid på respektive marknad. JSG 3.0 är resultatet av mer än 10 år utvecklande och plattformen har idag en kapacitet som ligger i framkant på marknaden. I teorin klarar systemet 5 miljoner sms per timme men i praktiken har vi reducerat den till 1 miljon per timme på grund av osäkerheter vad gäller aggregatörer och operatörers kapacitet.

På ett seminarium för några veckor sedan fick jag lära mig att 52 % av ungdomarna i vårt land använder adblockers för att kunna surfa utan att störas av annonser. I ett annat forum fick jag informationen att när Postnord presenterade sin årliga e-barometer så visade det sig att 64 % inte har gjort en responssive site. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att fönstret för att kommunicera med potentiella kundgrupper krymper. För oss som sysslar med SMS är detta en bekräftelse på att SMS som marknadskanal har en hög potential vilket också visar sig i tillväxtsiffrorna för branschen. För Jojka kommer detta inte som en överraskning eftersom vi vet att 98 % av alla SMS som skickas läses och 97 % av dem inom 3 minuter. Slutsatsen av dessa analyser är att Jojkas marknad kommer att växa ytterligare när användarna inser vad som krävs.

Jojka har som vi tidigare informerats om två produkter av mycket hög kvalitet vilka bägge uppskattas av marknaden, Jojka Salesboost och Jojka Survey. Jag vill prata mig lite extra varm om Survey där vi på kort tid tecknat ett flertal större industriföretag som tidigare använt mail för att får reda på vad kunderna tycker men som nu gått över till SMS eftersom att svarsfrekvensen är så oerhört mycket bättre. Inom detta marknadsegment ser jag fortsatt goda utvecklingsmöjligheter för Jojka under året och vi kommer därför att öka våra försäljninsinsater inom detta marknadssegment.

Min förhoppning är att Jojka fortsätter att utvecklas på ett lika bra sätt under kommande kvartal då kommer året att bli riktigt spännande för våra kunder och aktieägare.

Med vänliga hälsningar,

Rutger Lindquist

VD, Jojka Communications AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

 • Under kvartalet lanserades vår nya tekniska plattform, JSG3.0 som utvecklats för att motsvara våra kunders ökade förväntan på pris, kvalité och säkerhet
 • Den nya plattformen ökar befintlig kapacitet med 400 % per timme. I kombination med en nya ”smart routing” lösning befinner sig Jojka nu i framkant när det gäller effektivitet och leveranssäkerhet
 • Uppdrag tecknades med globalt industriföretag avseende deras svenska verksamhet. Betydande tillväxtpotential bedöms finnas på andra marknader inom rimlig tid
 • Avtal har tecknats med bland annat Strukton Rail, Dibs, Urb-it och Cmore

Väsentliga händelser efter perioden utgång

 • Avtal tecknat med ytterligare ett globalt svenskt industriföretag där ett pilotprojket nu kommer att köras i Sverige under 6 månader för att därefter om projektet faller väl ut rullas ut på andra marknader
 • Jojkas styrelse föreslår bolagsstämman den 21 maj att en företrädesemission skall genomföras i syfte att tillförsäkra bolaget nytt expansionskapital om i sorleksordningen SEK 4 miljoner vid fullt tecknande. Aktieägare motsvarande drygt 50 % av ägandet har redan förbundit sig att teckna sin andel
 • Carl Ekerling kommer på bolagsstämman föreslås som ny styrelsemedlem. Carl har en bred och relevant bakgrund och har tidigare funderat som rådgivare till bolaget. Carl kommer att ersätta Stefan Olsson som avböjt omval
 • Jojka har givit externa rådgivare i uppdrag att se över bolagets historiskt upparbetate förlustavdrag mot bakgrund av den skattelagstiftning som med största sannolikhet börjar gälla under 2016
 • Jojka har inlett en marknadsstudie för att bedöma förutsättningarna för en lansering på den amerikanska marknaden

(se nykeltal i bifogad fil)

Om oss

Jojkas affärsidé är att erbjuda företag och organisationer olika kommunikationsplattformar inom SMS i syfte att öka lönsamhet och marknadsnärvaro samt fördjupa relationerna med sina kunder och nätverk.

Prenumerera

Dokument & länkar