Fortsatt positiv utveckling av djurskyddskontrollen under 2011

Under 2011 har kvaliteten och effektiviteten i länsstyrelsernas djurskyddskontroller fortsatt att utvecklas. Antalet genomförda kontroller har ökat med ca 13 procent jämfört med föregående år och länsstyrelserna vidtar åtgärder i syfte att förbättra djurvälfärden. Jordbruksverket och länsledningarna träffades den 7 mars och presenterade en inriktning för hur den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta under 2012. Nya verktyg och arbetssätt införs under året för att effektivisera arbetet och dialogen fördjupas ytterligare för ökad samordning och samsyn.

Konferensen var ett tillfälle för länsstyrelserna och Jordbruksverket att summera föregående kontrollår och att se framåt kring hur kontrollerna och djurskyddet ska utvecklas ytterligare.

Kontrollerna ökade med 13 procent
Jordbruksverkets sammanställning av länsstyrelsernas djurskyddskontroller 2011 visar att antalet kontroller ökat med ca 13 procent till 14 500 under året. Ungefär hälften av kontrollerna görs till följd av en anmälan. Omkring hälften av kontrollerna som görs efter en anmälan är obefogade. Andelen planerade kontroller utifrån riskvärdering och slumpmässigt urval har ökat, vilket är positivt.

Fler förelägganden men färre omhändertaganden
Under 2011 ökade antalet förelägganden, det vill säga beslut om att djurhållaren ska åtgärda brister i djurhållningen, från 1 441 till 1 531. Antalet omhändertaganden av djur minskade från 1 115 till 1 022, trots att alltså fler kontroller genomförts och antalet anmälningsärenden fortsätter att vara högt.

– Siffrorna tyder på att länsstyrelserna har fortsatt att öka kvaliteten och effektiviteten i kontrollerna. Antalet kontroller har ökat och länsstyrelserna vidtar åtgärder i syfte att förbättra djurvälfärden. Det är glädjande att länsstyrelserna inte lika ofta behövt gå in med akuta åtgärder, utan antalet omhändertaganden har i stället minskat. De planerade kontrollerna behöver fortfarande bli fler men det är positivt att de har ökat under 2011, säger Ingrid Eilertz, chef för avdelningen för djurskydd och hälsa.

Många ärenden gäller sällskapsdjur
Precis som tidigare handlar en stor andel av kontrollärendena om sällskapsdjur. Det märks till exempel när det gäller omhändertaganden, där ca 85 procent av ärendena gällde sällskapsdjur under 2011. I nästan samtliga fall omhändertogs djuren omedelbart, vilket pekar på akuta ärenden med mycket dålig djurvälfärd. Antalet beslut om djurförbud ökade från 186 till 220 i landet under 2011 och även här handlar en stor majoritet av ärendena om sällskapsdjur. I likhet med tidigare år gäller många djurskyddsärenden övergivna eller förvildade katter.

En reform som ökat kvalitet och rättssäkerhet
Statskontoret publicerade i september 2011 en rapport om djurskyddsreformen, då ansvaret för djurskyddskontrollen fördes över från kommunerna till länsstyrelserna den 1 januari 2009. I rapporten konstaterade Statskontoret bland annat att reformen ökat både kvalitet och rättssäkerhet i djurskyddskontrollerna. Samtidigt finns det utrymme för fortsatta effektiviseringar och bättre styrning, vilket Jordbruksverket och länsstyrelserna redan hade påbörjat genom ett stort gemensamt utvecklingsprojekt som pågått under hela 2011.

Samarbete för samordning och samsyn
Jordbruksverket och länsledningarna hade en samverkanskonferens den 7 mars och presenterade då bland annat en gemensam inriktning för utveckling av djurskyddskontrollerna under 2012.

– Vi ser förbättringar under 2011 och känner att vi är på rätt väg. Under 2012 kommer vi att införa många av de förbättringsåtgärder och verktyg som vi arbetat fram i vårt stora gemensamma utvecklingsprojekt. Vi satsar också ytterligare på dialog, samverkansgrupper och måluppföljning för att kontrollarbetet ska fortsätta utvecklas i positiv riktning, säger överdirektör Leif Denneberg, som även konstaterar att det pågående arbetet på Jordbruksverket och länsstyrelserna ligger helt i linje med Statskontorets slutsatser.

Utveckling av djurskyddskontrollerna
Här är några konkreta exempel på vad Jordbruksverket och länsstyrelserna gör gemensamt för att utveckla djurskyddet:

  • Regelbundna utbildningar kring bland annat bedömningar.
  • Nya verktyg införs för att underlätta prioriteringar, t.ex. rutiner för anmälningsärenden, ett system för riskklassificering samt införande av baskontroller.
  • Handdatorer till kontrollpersonalen tas i bruk.
  • Samordningsbesök på länsstyrelserna.

Mer information
Statistik över djurskyddskontroller finns på Jordbruksverkets webbplats

Kontaktpersoner för journalister
Björn Dahlén, djurskyddschef, tfn 036-15 50 65
Leif Denneberg, överdirektör, tfn 070-645 27 68
Jordbruksverkets presstelefon, tfn 036-15 63 36

 

 

Taggar:

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.

Prenumerera

Dokument & länkar