Internetanvändningen beror mer på ålder än på var du bor

Det finns ingen större skillnad mellan stad och land när det gäller användningen av olika tjänster på internet. Däremot är tillgången till höghastighetsbredband något mindre på landsbygden. Det visar den kommande publikationen ”Allt om landet” som samlar statistik och kunskap om Sveriges landsbygder, bland annat inom befolkningsstruktur, sysselsättning, näringsliv, service och infrastruktur.

Internets betydelse för allt från kommunikation till service växer hela tiden. 2012 var det bara 500 hushåll i Sverige som saknade möjlighet till bredbandsanslutning i bostaden. Det innebär att nästan alla svenska hushåll har möjlighet till internetuppkoppling.

Fiberkabel vanligare i stan är på landet
Skillnaderna mellan olika delar av landet ligger i vilken hastighet som är möjlig i anslutningen. 2012 var fiberkabel, som ger den högsta hastigheten, vanligare i städerna än på landsbygden. Nästan 40 procent av stadsbefolkningen hade tillgång till en fiberbaserad anslutning jämfört med 20 procent på landsbygden, och 25 procent på den glesa landsbygden. Variationen är stor mellan olika delar av landsbygden samt mellan olika städer.

Hur användningen av internet ser ut påverkas i större utsträckning av hur gammal du är än om du bor på landsbygden eller inte. Den yngre delen av befolkningen använder i större utsträckning olika servicetjänster på internet än den äldre. Men även bland de äldre på landsbygden, vilka i minst utsträckning använder internet, så gör mer än hälften sina bankärenden på internet.

Allt om landet
För att vi ska förstå landsbygdens förutsättningar och möjligheter behövs en samlad bild, byggd på fakta, över hur det faktiskt ser ut. ”Allt om landet” är en webbpublikation som samlar kunskap om Sveriges landsbygder. Allt om landet, som kommer att publiceras i slutet av maj, innehåller även en databas där en stor del av den statistik som finns om landsbygderna kommer finnas tillgänglig.

Definitionen av landsbygd bygger på en indelning av Sveriges kommuner i fyra regiontyper: storstadsområden, stadsområden, landsbygd och gles landsbygd. De två sistnämnda menar vi är landsbygd. I dessa kommuner bor omkring 34 procent av Sveriges befolkning.

Kontaktpersoner för journalister
Tobias Elmquist, landsbygdsanalysenheten, tfn 036-15 64 11
Anna Wretling Clarin, utredningsenheten, tfn 036-15 50 15

Taggar:

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.