Jordbruksverket öppnar upp att bilda nya leaderområden 2014-2020

Den 8 april går startskottet för arbetet med att ta fram lokala utvecklingsstrategier inom lokalt ledd utveckling, det som tidigare har benämnts Leader. Nationella landsbygdsnätverket tillsammans med Jordbruksverket arrangerar idag en nationell träff då 250 personer deltar som representerar lokal, regional och nationell nivå och som kommer att vara involverade på olika sätt i arbetet med att ta fram lokala utvecklingsstrategier.

– Vi ser detta som startskottet för det fortsatta arbetet med lokalt ledd utveckling med flerfondslösning. En av Jordbruksverkets största utmaning är att kunna erbjuda ett så bra och enkelt administrativt stöd som möjligt i detta arbete, säger Christina Nordin, divisionsdirektör på Jordbruksverket.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson samt ansvariga statssekreterare från näringsdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet fanns på plats för att kommunicera sina förväntningar på flerfondssamarbetet och lokalt ledd utveckling.

Unikt med fyra fonder
Den 27 februari beslutade regeringen att ge Jordbruksverket i uppdrag att hantera stöd för lokalt ledd utveckling inom de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna; Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket är nu förvaltningsmyndighet för lokalt ledd utveckling inom dessa fonder.

– Det är ett stort förtroende att få detta uppdrag till oss. Vi har erfarenhet med lokal landsbygdsutveckling genom Leader och fiskeområden sedan tidigare och då är det bra att kunna komplettera med regional- och socialfonden. Sverige är unika i EU med en fyrfondslösning, säger Christina Nordin.

Om lokalt ledd utveckling
I förra landsbygdsprogrammet 2007–2013, har det funnits möjlighet att arbeta med lokal utveckling genom leaderområden. På samma sätt har även fiskeområdena i fiskeriprogrammet arbetat med lokal utveckling. Den möjligheten kommer att finnas kvar även i nästa programperiod, år 2014–2020. Metoden har döpts om till lokalt ledd utveckling, på engelska Community-Led Local Development (CLLD).

Mer information
Läs mer om lokalt ledd utveckling

Kontaktpersoner för journalister
Christina Nordin
Divisionsdirektör, främjande och förvaltning
Fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon 072-236 10 34

Carin Alfredsson
Landsbygdsutvecklingsenheten
Fornamn.efternamn@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 64 22

Taggar:

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.