Prisutvecklingen för vete, slaktsvin och mjölk från 1930 till 2008

 

Under efterkrigstiden har priserna till bonden för spannmål, slaktsvin och mjölk fallit räknat i 2009 års penningvärde. Konsumentpriset på mjölk har inte följt samma utveckling. Det visar den första av ett antal längre statistiska tidsserier som Jordbruksverket publicerat.

I 2009 års penningvärde steg konsumentpriset för mjölk kraftigt under 1950-talet för att sedan sjunka i början på 1970-talet till följd av kraftiga konsumentsubventioner. De senaste åren har konsumentpriset varierat mellan sju och åtta kronor per kilo.

Priserna till bonden har fallit under den senaste 40-årsperioden, om vi korrigerar för inflationen. Priset på mjölk ökade något under början av 1970-talet. Från slutet av 1980-talet och fram till i dag har priset fallit med två kronor per kilo i 2009 års penningvärde. I förhållande till inflationen har bondens pris för griskött och vete fallit mer än priset på mjölk.

- En förklaring till de fallande priserna är den generella produktivitetsökning som skett sedan mellankrigstiden säger Harald Svensson, chefsekonom vid Jordbruksverket. Efter andra världskriget har priset på griskött hållit jämna steg med spannmålsprisets utveckling. Övergången till stordrift inom grisköttsproduktionen har medgett denna utveckling. 

Bondens pris på mjölk har däremot inte förändrats på samma dramatiska sätt. En förklaring till skillnaden kan vara att man inom jordbrukspolitiken har skyddat mjölken mer än spannmål och griskött.

- Konsumentpriset för mjölk har inte följt samma utveckling utan har pendlat mellan 6,50 och 9,50 kronor per kilo. Skillnaden i utveckling mellan priset till bonden och konsumentpriset är en intressant fråga som kommer att belysas närmare i den analys av konkurrensförhållandena i industri och handel som Konkurrensverket gör i samarbete med Jordbruksverket, fortsätter Harald Svensson.

Mer information
Detta är den första publiceringen av ett antal längre statistiska tidsserier som Jordbruksverket kommer att ta fram och publicera i Jordbruksverkets statistikdatabas. Inom kort publiceras utvecklingen av antalet nötkreatur fördelade på län från år 1877 och fram till i dag.

Kontaktpersoner för journalister
Harald Svensson, chefsekonom, tfn 036-15 51 13
Ann-Marie Karlsson, chef för statistikenheten, tfn 036-15 59 33

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.

Prenumerera

Dokument & länkar