Företrädesemission

Josab offentliggör huvudvillkor för en emission med företrädesrätt där teckningsförbindelser, en förhandsteckning och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av det totala beloppet i företrädesemissionen erhållits.

Styrelsen i Josab International AB (publ) (ticker: JOSA) föreslår att en extra bolagsstämma den 17 mars 2017 beslutar om en emission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst 22,22 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen för Josab International föreslår att elva (11) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier till en teckningskurs om 2,15 (2 och 15/100) SEK under perioden 29 mars – 20 april 2017. Josab har från ett antal investerare, större aktieägare inklusive ledning erhållit teckningsförbindelser, en förhandsteckning och garantiåtaganden, motsvarande 100 (etthundra) procent av det totala beloppet i företrädesemissionen om högst 22,22 MSEK.

Kort om emissionen

Styrelsen för Josab föreslår att en extra bolagsstämma den 17 mars 2017 beslutar om en emission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst 22 221 002,50 SEK före emissionskostnader motsvarande högst 10 335 350 nya aktier.

Aktieägare, som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Josab, föreslås för varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålla en (1) teckningsrätt. Enligt Josabs styrelses förslag krävs elva (11) teckningsrätter för teckning av två (2) nya aktier. Således föreslås elva (11) befintliga aktier ge rätt att teckna två (2) nya aktier.  

Styrelsen för Josab International föreslår en teckningskurs om 2,15 (2 och 15/100) SEK.

Josab International har från ett antal investerare, större aktieägare inklusive ledning erhållit teckningsförbindelser, en förhandsteckning och garantiåtaganden, motsvarande 100 (etthundra) procent av det totala beloppet i företrädesemissionen om högst 22,22 MSEK.

Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs den 3 mars 2017 och fullständiga emissionsvillkor samt övriga handlingar tillgängliggörs den 3 mars 2017.

Kort om Josab International

Josab tillverkar och säljer produkter för ekologisk vattenrening – d.v.s. utan tillsatser av kemikalier - baserade på en egenutvecklad, patenterad teknik. Råmaterialet med specifika egenskaper är centralt för Josabs produkter. Josab äger gruvan, där råmaterialet till det egna filtermaterialet AqualiteTM, bryts. En välinvesterad, helägd gruva och upprätthållande av tillstånd säkrar en långsiktig tillgång till den högkvalitativa råvaran.

Filtermaterialet Aqualite™, som Josab framställer ur råvaran, har i Josabs reningsprocess egenskaper, som vid filtrering effektivt renar vattnet. Produkterna är konkurrenskraftiga, har hög kapacitet och kan anpassas till unika kundbehov och komplettera andra reningsmetoder. Josab producerar sina vattenreningsenheter i egen, välinvesterad anläggning i Ungern och hos en noggrant utvald legoproducent i Indien.

Josab har en egen säljorganisation för direktförsäljning och verkar även via fyra samarbetspartners. Josabs produkter har flera tillämpningsområden och marknadsförs mot flera kundkategorier. Josab prioriterar kunder inom den reguljära vattenförsörjningen och specifikt inom rening av dricksvatten. Josabs marknader återfinns i Asien, Afrika och Europa med en kortsiktig fokusering på delmarknader i Indien, södra Kina, Öst- och Centraleuropa och Östafrika.

Den globala marknaden för vattenrening kännetecknas av en knapp och krympande tillgång på sötvatten samt en av ett flertal skäl stigande efterfrågan på renat sötvatten. Den globala vattenreningsmarknaden förväntas under de närmaste åren öka med en årlig takt, som överstiger den bedömda årliga globala BNP-tillväxten.

Josabs vattenreningsteknik har accepterats och använts av flera kunder under årens lopp. Josab har historiskt inte byggt stabila kundrelationer och har under senare år haft en begränsad försäljning. Josab befinner sig med den nya ledningen och styrelsen i uppbyggnadsfasen inom marknadsföring och sälj i syfte att expandera omsättningen. Josab har framgångsrikt byggt ett brofäste på den indiska marknaden. Josab erhöll under 2016 en anbudslicens C i delstaten Kerala. Under slutet av 2016 slöt Josab ett kontrakt där Josabs produkter ska rena vatten i 150-250 vattenkiosker – en del av den reguljära vattenförsörjningen - i staden Hyderabad i delstaten Telangana, Indien.

Kort om motiv för företrädesemissionen

Förestående företrädesemission ger Josab i första hand möjlighet att expandera på prioriterade marknader och tillför även rörelsekapital.

Josab avser med förestående företrädesemission förstärka sin närvaro i Indien. Med ytterligare sälj- och projektledningskapacitet blir Josab Indien en stark enhet för design av kundanpassade vattenreningslösningar. Med en förstärkt organisation i Indien och ett tätare samarbete mellan Josab Indien och Josab Kina kan Josab även delta i stora projekt om de är kommersiellt intressanta och finansiellt hanterbara.

Josab ska vidare återstarta sin marknadsbearbetning av Kina med start i södra Kina genom att fördjupa tekniska och kommersiella samarbeten med lokala företag. Under 2016 slöts bl.a. ett samarbetsavtal med Sichuan Estone Environmental Protection Technology Company gällande tillverkning, marknadsföring och försäljning.

Förestående företrädesemission gör det även möjligt för Josab att etablera försäljning i Europa, där behov finns för Josabs teknologi, bl.a. inom reguljär vattenförsörjning. Starten sker i Öst- och Centraleuropa, då Josab Ungern redan har relationer i Ungern och i närliggande länder. Företrädesemissionen ger också medel för en satsning i Östafrika, främst via samarbetspartnern SAFAB.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

  •  Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs den 3 mars 2017.
  •  Fullständiga emissionsvillkor och övriga handlingar tillgängliggörs den 3 mars 2017.  
  •  Extra bolagsstämma hålls den 17 mars 2017.
  •  Aktien handlas exklusive rätt att delta i företrädesemissionen fr.o.m. den 23 mars 2017.
  •  Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen infaller den 24 mars 2017.
  •  Informationsmemorandumet för företrädesemissionen offentliggörs den 28 mars 2017.
  •  Teckningsperiod i företrädesemissionen löper under tiden 29 mars – 20 april 2017.
  •  Handel i BTA sker från och med den 29 mars 2017 till dess företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier i Euroclear, vilket beräknas ske under v. 20.
  •  Offentliggörande av preliminärt utfall i företrädesemissionen beräknas ske inom en vecka efter teckningsperiodens slut.
  •  Första dag för handel med nya aktier beräknas infalla v. 20.

I övrigt hänvisar Josab till det kommande informationsmemorandumet rörande den förestående företrädesemissionen. Informationsmemorandumet kommer att finnas tillgängligt på Josabs hemsida samt på Consensus Asset Managements och Aqurat Fondkommissions hemsidor.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och juridisk rådgivare

Consensus Asset Management AB (publ), telefon: 08 5458 1561, är finansiell rådgivare till Josab International AB (publ) i samband med företrädesemissionen, Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut, tel: 08-684 05 800, och Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är juridisk rådgivare, telefon: 08-701 78 00.


För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren
VD, Koncernchef
Josab International AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 121 389 00
E-post: johan.gillgren@josab.com 

Denna information är sådan information, som Josab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 mars 2017.

Om Josab International AB

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab International är listat på AktieTorget med koden JOSA.

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar