Kallelse till årsstämma i Josab International AB (publ)

Aktieägarna i Josab International AB (publ), org. nr 556549-1114, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 maj 2017 kl 13.00 på hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels senast fredagen den 5 maj 2017 (avstämningsdagen är lördagen den 6 maj 2017) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast måndagen den 8 maj 2017 ha anmält sitt deltagande och, i förekommande fall, antal biträden (som får vara högst två) till Bolaget. Anmälan skall göras per brev till Josab International AB (publ) c/o KG10, Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, eller per e-post till info@josab.com. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före fredagen den 5 maj 2017 då sådan inregistrering måste vara verkställd (avstämningsdagen är lördagen den 6 maj 2017).

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses skall respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original skall medtas till stämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.josab.com. 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  a)   
  fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b)   
  dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c)    
  ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden
 11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter revisorer och revisorssuppleanter
 12. Styrelsens förslag till bemyndigande
 13. Styrelsen förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner
 14. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Anders Waltner föreslås väljas till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att vinsten balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Val av styrelseledamöter m.m. (punkterna 9 - 11)

Bolagets huvudägare har lämnat följande förslag.

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av Zhu Yongjun, Cai Jian Wen, Henry Koskela, Johan Gillgren, Sten Johansson och Stefan Östlund.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 2 prisbasbelopp per ledamot som inte uppbär lön eller annan ersättning från bolaget (enligt förslaget avser detta Zhu Yongjun, Cai Jian Wen och Sten Johansson).

Till styrelseordförande föreslås Zhu Yongjun (omval).

Bolaget förslås ha en revisor utan revisorssuppleant. Omval föreslås av PricewaterhouseCoopers AB som har för avsikt att fortsatt utse den auktoriserade revisorn Magnus Brändström till huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande godkänd räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med rätt att betala även genom kvittning och/eller apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall vara begränsat till 5.000.000 aktier, alternativt teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av eller konvertering till motsvarande antal aktier, dock högst det antal aktier som är tillåtet enligt Bolagets vid var tid gällande bolagsordning.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag erfordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 13)

Styrelsen vill stimulera till ökad delaktighet i Bolagets utveckling och avser därför att lägga fram ett förslag till ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner med följande huvudsakliga innehåll.

Emissionen skall avse 2.500.000 teckningsoptioner som vardera ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 - 31 maj 2019 till en kurs som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen i Bolagets aktie under perioden den 20 april – 11 maj 2017. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag och ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast kunna tecknas av ett av Bolaget helägt dotterbolag. Avsikten är att dotterbolaget därefter, vid ett eller flera tillfällen, till marknadsvärde, ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet. Kategorier av deltagare och tilldelning kommer att framgå av det slutliga förslaget till beslut.

Vid fullt utnyttjande kommer Bolagets aktiekapital att öka med 250.000 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om ca 3,59 procent förutsatt full teckning i pågående företrädesemission.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag erfordras att förslaget stöds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till koncernbolag.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets hemsida www.josab.com tre veckor före årsstämman. Slutliga förslag till beslut hålls på samma sätt tillgängligt två veckor före årsstämman. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

* * * * * *

Stockholm i april 2017

JOSAB INTERNATIONAL AB (PUBL)

Styrelsen

 

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren
VD, Koncernchef
Josab International AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 121 389 00
E-post: johan.gillgren@josab.com 

Om Josab International AB
Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab International är listat på AktieTorget med koden JOSA.

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar