Kallelse till extra bolagsstämma i Josab International AB (publ)

Aktieägarna i Josab International AB (publ), org. nr 556549-1114, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 mars 2017 klockan 13.00 på KG10, Kungsgatan 8, 2 tr, i Stockholm.

Registrering och anmälan  

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels senast fredagen den 10 mars 2017 (avstämningsdagen är lördagen den 11 mars 2017) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast måndagen den 13 mars 2017 ha anmält sitt deltagande och, i förekommande fall, antal biträden (som får vara högst två) till Bolaget. Anmälan skall göras per brev till Josab International AB (publ) c/o KG10, Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, eller per e-post till info@josab.com. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före fredagen den 10 mars 2017 då sådan inregistrering måste vara verkställd (avstämningsdagen är lördagen den 11 mars 2017).

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses skall respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original skall medtas till stämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.josab.com.

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster uppgår till 56 844 427.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om företrädesemission
 8. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Advokat Peter Näslund föreslås väljas till ordförande vid stämman.

Beslut om företrädesemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om företrädesemission enligt följande.

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 033 535 kronor genom emission av högst 10 335 350 aktier.
 2. Teckningskursen skall vara 2,15 kronor per aktie.
 3. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna varvid en (1) gammal aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
 4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 24 mars 2017.
 5. Teckning av nya aktier skall ske under perioden 29 mars – 20 april 2017. Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt (dvs. med utnyttjande av teckningsrätt) ska ske genom kontant betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (dvs. utan utnyttjande av teckningsrätt) skall ske på särskilt teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
 6. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast fyra (4) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
 7. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta hur tilldelning av aktier tecknade utan stöd av företrädes rätt ska ske, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:

                         i.              Till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om sådana tecknare var aktieägare per avstämningsdagen eller inte och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana tecknare har utnyttjat för teckning av aktier och i den mån så ej kan ske genom lottning;

                       ii.              Till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning och i den mån så inte kan ske genom lottning;

                     iii.              Till garanter pro rata i förhållande till sådana garantiåtaganden.

      8. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.
      9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Emissionen medför en utspädning om högst 15,38 procent av aktier och röster, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges genom emissionsbeslutet dividerat med högsta antal aktier efter genomförd nyemission.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar

Fullständigt förslag till beslut och handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen avseende emissionen enligt punkt 7 på dagordningen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.josab.com två veckor före stämman. Kopior av handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2017

Josab International AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar