Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017

 • Nyemission genomförd under våren tillförde bolaget 22,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Projektet med vattenkiosker i Hyderabad invigt och utplacering av maskiner pågår.
 • Bolagets huvudkontor i Stockholm flyttat, minskat personal, stora kostnadsbesparingar.
 • Bolagets miljötillstånd för gruvbrytningen i Ungern, Ratka Mine, förlängdes med 10 år.
 • Projekt med vattenkiosker erhållet i Maharastra och samarbetsavtal skrivet med lokal partner.
 • VD har förvärvat 625.000 aktier i bolaget enligt avtal med Stefan Östlundh, ledamot i Josab.
 • Bolaget har tagit in 25 MSEK via en emission av konvertibler till svenska investerare.
 • Bolagets tidigare huvudägare ICW sålde samtidigt 11 miljoner aktier till samma investerare.
 • Koncernresultat under Q4 2017, -5 229 (-4 923) tkr.
 • Resultat 2017 efter skatt för koncernen uppgick till -15 684 (-18 469) tkr.

OMSÄTTNING, RESULTAT OCH DISPOSITION

Nettoomsättningen under året uppgick till 989   tkr      (633) för koncernen, och 75 tkr (22) för   moderbolaget. Resultatet efter skatt blev -15 684 tkr (-18 469) för   koncernen, och -9 993 tkr (-13 594) för moderbolaget. Moderbolagets och koncernens resultat har under   Q4 belastats med nedskrivningar av lager och fordringar om totalt 192 Tkr   (485 Tkr). Bolagets vinst föreslås balanseras i ny räkning.VD-KOMMENTAR TILL PERIODENProjektet i Hyderabad löper nu på i planerad   takt, och erhållen finansiering i december möjliggör en fortsatt expansion av   projektet, samt att bolaget kan finansiera ytterligare projekt enligt   modellen BOO, vilket efterfrågas i allt högre grad, framförallt i Indien. Vid   möte med lokala myndigheter och stadens borgmästare har vi fått mycket god   respons på starten av projektet och önskemål om eventuell utvidgning av   projektets storlek

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

Efter invigningen av projektet med vattenkiosker   i Hyderabad under hösten 2017 har projektet fortsatt i full takt och 105   maskiner var utplacerade till årsskiftet. Invigda maskiner var färre då många   maskiner placerades ut under december med lokal invigning efter årsskiftet.   Efter lokal invigning får försäljning av vatten ske till befolkningen.Ytterligare ett kioskavtal har erhållits i   delstaten Maharastra, och avtal med en lokal samarbetspartner har tecknats.   Projektet beräknas starta i mars 2018. 5 maskiner finns utställda i inväntan   på invigningen av projektet. Projektet är skrivet på 5 år.Bolagets VD, Johan Gillgren, förvärvade 625.000   aktier i bolaget, baserat på avtal med Stefan Östlundh, styrelseledamot i   bolaget, utanför ordinarie handelsplats.Josab genomförde en riktad emission av   konvertibler om totalt 25 MSEK till en grupp investerare. Vid full   konvertering ökar bolagets aktiekapital med 500 TSEK, och antalet aktier med   5 M. Lånet löper tom 2019-06-30.Bolagets tidigare huvudägare, Interchina Water   Treatment Hong Kong Ltd, avyttrade i samband med utgivandet av konvertiblerna   11 M aktier till investerarna.INVESTERINGAR UNDER ÅRETBolagets investeringar i materiella   anläggningstillgångar uppgår under året till ca 5,9 MSEK och avser företrädesvis   en ny lagerbyggnad i Ungern, på egen mark, och maskiner i kioskprojektet i   Hyderabad.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN Projektet i Hyderabad pågår för fullt och   maskiner ställs ut baserat på förslag från bolaget eller på önskemål från   staden. Alla platser kräver ett godkännande av staden. Invigningar sker   lokalt varefter maskiner ställs på plats.FRAMTIDSUTSIKTER
 
 
Under år 2017 har organisationen i Indien   förstärkts ytterligare, främst på grund av kioskavtalen. Nya avtal kommer att   kräva fortsatta investeringar i mer personal lokalt där projekten bedrivs.   Även i Ungern har personella förstärkningar skett främst på teknik- och   utvecklingssidan. För närvarande ser det bra ut personellt i Ungern som   klarar bolagets förväntade expansion med befintliga resurser. I Sverige har   besparingar skett, främst på personal och lokaler, som en konsekvens av   decentralisering av funktioner för att komma närmare bolagets kunder och   huvudmarknader.Marknaden för vattenreningsanläggningar, avsedda både   för landsbygd och städer, är i många delar av världen nära nog omättlig. Josab   har visat att man har goda möjligheter att bli en betydande aktör på delar av   den globala vattenreningsmarknaden.
 1. Vi   har en teknologi som passar marknader i utvecklingsländer mycket bra. I   synnerhet då våra Aqualite™ baserade reningsverk har en miljövänlig   reningsprocess, är robusta med enkel konstruktion samt med ett konkurrenskraftigt   pris och låga driftkostnader.
 1. Genom   avtalen i Indien har Josab erhållit en strategisk plattform för framtida   tillväxt på en av de största marknaderna.
 1. Vi   har haft en långsiktig strategi som börjar bära frukt och som vi målmedvetet   och strukturerat arbetar efter.
 1. Vi   har den finansiella uthålligheten att fullfölja vår strategi.
FINANSIERINGBolaget har genom emissionerna under året skapat   finansiella resurser för utveckling av bolagets nuvarande affärer. Ledningen   ser dock löpande över den likvida situationen i hela koncernen baserat på   utvecklingen av bolagets befintliga och nya affärer. Nya projekt, dess   affärsmodeller, och löpande drift av verksamheten kräver finansiering till   dess att positivt kassaflöde uppnås. Styrelsen anser att bolaget kommit en   bra bit på väg mot denna målsättning med bolagets utveckling senaste året.

 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

 •  Årsredovisning   2017: 2018-04-06 (bolaget/hemsida)
 •  Kvartalsrapport   1: 2018-05-04
 •  Årsstämma:   Stockholm 2018-04-27
Josab International AB (publ)Stockholm den 28 februari 2018För StyrelsenJohan GillgrenCEOFör mer information, kontakta:Johan   Gillgren, CEOTel: +46 8 121 389   00Email:   info@josab.comDenna delårsrapport har ej varit föremål för granskning   av Bolagets revisorer..

 

 
 

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar