Delårsrapport 1 januari – 30 sept. 2015

1 januari – 30 september 2015

  • Ägarspridning efter VDs försäljning av 7 miljoner aktier
  • Personaloptionsprogram lanserat med 27,48 kr i lösenkurs
  • Josab deltar vid årets upplaga av World Water Week.
  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 1 487 tkr, varav 119 tkr Q3.
  • Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -11 664 tkr, varav -4 251 tkr Q3.

OM JOSAB INTERNATIONAL AB

Josab International AB är ett innovativt företag, specialiserat på vattenreningssystem baserat på ett eget patent vilket erhölls 2001. Bolaget som bildades 1999 har idag fem helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Företaget säljer ekologiska vattenreningssystem med helt unika egenskaper avseende rening och filtrering av tungmetaller, organiskt material och bakterier. Teknologin baseras på bolagets unika Aqualite™ vilket är det kommersiella namnet på den naturligt förekommande mineralen Zeolit - Clinoptilolit som utvinns ur den egna gruvan, Ratka Mines i Ungern.

Aqualite™ utgör den filtermassa som används i vattenreningsprocessen och som tillsammans med ett speciellt UV ljus möjliggör produktion av säkert och bakteriefritt dricksvatten utan några tillsatta kemikalier.

Aqualite™ har egenskaper som möjliggör effektivt partikel- och tungmetallreducering, adsobering av kemikalier och petroleumprodukter samt reducering av bakterier, parasiter och svampar. Aqualite™ har lång livslängd och är motståndskraftigt mot mekaniskt slitage. Aqualite™ kan filtrera bort partiklar ned till en storlek om 1 micron, att jämföra med 25-50 mikron för traditionella sand- och kolfilter. Sedan 2006 äger Josab International via sitt helägda dotterbolag i Ungern mineralrättigheterna till gruvfyndigheten Ratka Mines i Ungern. Fyndigheten har av American Appraisal konstaterats innehålla ca 5,7 miljoner ton täckt mineral samt ca 70.000 ton avtäckt mineral. Såvitt bolaget känner till är Ratka Mines den enda platsen i världen där denna form av Zeolit-Clinoptilolit med dess unika egenskaper hitintills påträffats.

Vattenreningssystemen byggs i containers och levereras i olika utföranden med kapaciteter från 100 m3 upp till 3000 m2 per dygn och som vid utökat kapacitetsbehov även kan parallellkopplas. Det är en "plug and play"-lösning som färdigställs i fabrik och därmed kan driftsättas inom samma dag som den ankommit till en lämplig vattenkälla.

Den tekniska lösningen är således unik, ekologisk, mobil, skalbar samt energieffektiv.

Josab International AB är noterat på Aktietorget.


OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick till 1 487 tkr, (fg år 2 628 tkr) för koncernen, och 1 435 tkr, (fg år 2 628) för moderbolaget. Resultatet efter skatt blev -11 664 tkr, (fg år -4 612 tkr), varav moderbolaget -9 559 tkr, (fg år -3 761 tkr).

Periodens negativa resultat, jämfört med fg år, beror främst på förseningar av förväntade orders samt den expansiva uppbyggnaden av organisationerna i moder- och dotterbolagen.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

VD konverterar 900.000 teckningsoptioner till aktier.

Ägarspridning efter VDs försäljning av 7 miljoner aktier till 7 st nya enskilda investerare.

600.000 teckningsoptioner med lösenkurs 27,48 kr tecknas av personal i ledande befattningar inom Josab-gruppens bolag.

Josab deltar vid årets upplaga av World Water Week.


MARKNADSUTVECKLING KINA

Som tidigare meddelats har bolagets primära fokus under året varit att bygga upp lokalt förankrade operativa organisationer i Indien samt Kina, vilket har visat sig vara en förutsättning för att kunna etablera sig som en betydande aktör på dessa marknader.

För att påskynda processen har vi, vid sidan av att påbörja organisationsuppbyggnaden i respektive land, även sökt efter lämpliga bolag att förvärva, med syfte att integrera våra verksamheter i dessa. Detta för att skapa förutsättningar att kunna hantera en snabbt eskalerande projektportfölj.

Tack vare vår huvudägares starka finansiella ställning inledde vi, efter en finansieringsutfästelse från ICW, i slutet av förra året diskussioner kring ett förvärv med ett av de ledande ingenjörsbolagen inom vattenrening och biogas sektorn i Norden. Bolaget är marknadsledande i de flesta segment de verkar inom och har även en väl etablerad organisation i Kina. Pga av ett stort intresse för bolaget valde ägare i april månad att genomföra försäljningen via en öppen budgivning på den internationella M&A marknaden. Vi har sedan dess, med DLA samt PWC som legala respektive finansiella rådgivare, deltagit i denna budgivningsprocess.

I juni månad blev vi utan förvarning informerade av ICW att de, pga en eventuell betydelsefull förändring i deras
strategiska affärsinriktning, ej längre hade möjlighet att hjälpa oss att finansiera detta förvärv.

Då transaktionen bedömdes att hamna i halvmiljardklassen var bankfinansiering samt nyemission inte ett tänkbart finansieringsalternativ, utan ett intensivt sökande efter en ny extern finansiär påbörjades.


MARKNADSUTVECKLING INDIEN

Efter att ha haft en referensanläggning i drift hos Kerala Water Authority sedan våren 2013 har vår ekologiska Aqualite™ baserade vattenreningsteknologi nu blivit accepterad för kommersiellt bruk och Josab India Pvt kommer inom kort erhålla en ”Tender License” som möjliggör deltagande i statliga upphandlingar. Som en förberedelse till detta har som tidigare meddelats ett MoU tecknats mellan Josab India och M/S Greentech gällande försäljnings- och servicerättigheterna för Josab´s anläggningar i Rajasthan regionen i Indien.

Vår strategi för Indien är att inom kort förstärka organisationen inom Josab India Pvt med ca 5 -10 personer för att skapa förutsättningar att tillsammans med partners driva marknadsutvecklingen i de olika delstaterna.

Vi räknar med att kunna presentera fler partnerskap inom kort.

MARKNADSUTVECKLING UNGERN

Josab Hungary Kft har beviljats ett HACCP tillstånd som innebär att bolaget har rätt att producera samt sälja Aqualite™ baserade produkter till producenter av livsmedel samt djurfoder. En ny produkt Klinolite™ har utvecklats som baseras på det spilldamm som genereras vid framställningen av de olika Aqualite™ fraktionerna. Leveranserna av Klinolite™ har redan börjat och säljvolymen för de kommande 3 månaderna beräknas uppgå till 100 ton.

FINANSIERING

Slutförhandlingar pågår med investerare gällande övertagandet av ICW:s ca 5.7 miljoner teckningsoptioner i Josab International AB. Bolaget kommer i samband med att dessa konverteras till aktier tillföras ca 23 miljoner i nytt kapital vilket säkerställer bolagets fortsatta finansiering. Transaktionen beräknas vara slutförd före årsskiftet.

Pga av bristen på order från Kina och uppskalningen av verksamheterna i Indien och Ungern kommer tidigare estimerad prognos om resultatförbättring jämfört med tidigare år ej kunna uppnås.


FRAMTIDSUTSIKTER

Styrelsens tro på bolagets möjlighet att bli en betydande aktör på den Indiska samt Kinesiska vattenreningsmarknaden för landsbygden kvarstår.

Fortsatt fokus läggs på att etablera självständiga organisationer som säkerställer att vi blir kvalificerade att delta i offentliga upphandlingar och klarar av att hantera en kraftigt ökad projektinströmning.

Produktutvecklingen i Chromafora AB går enligt plan och styrelsen utesluter inte möjligheten att utöka ägandet i bolaget under nästkommande år.


KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN


•    Bokslutskommuniké för 2015, 2016-02-29


Josab International AB (publ)
Stockholm den 30 november 2015

För StyrelsenAndrej Setina
CEO


För mer information, kontakta:
Andrej Setina, CEO
Tel: +46 (0) 537 06 67
Email: info@josab.com

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.


Taggar:

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar