JSM Financial Group AB (publ) avser emittera nytt obligationslån för att refinansiera utestående obligationslån

Som pressmeddelades den 27 mars 2017 har JSM Financial Group AB (publ) (”Bolaget”) anlitat Arctic Securities för att undersöka förutsättningarna för en emission av en ny icke säkerställd obligation i SEK (det ”Nya Obligationslånet”) i syfte att refinansiera Bolagets nuvarande två utestående obligationslån med ISIN: SE0005505807 och SE0007576715 vilka förfaller den 30 juni 2017 (de ”Existerande Obligationslånen”). Bolaget avser nu att söka emittera det Nya Obligationslånet. I samband därmed erbjuds innehavare av de Existerande Obligationslånen att byta sitt innehav i de Existerande Obligationslånen till det Nya Obligationslånet.

Erbjudandet till innehavare i de Existerande Obligationslånen i korthet 

Innehavare i de Existerande Obligationslånen erbjuds att teckna sig för det Nya Obligationslånet varvid varje innehavd andel om SEK 1 miljon i kapitalbelopp under de Existerande Obligationslånen erläggs som vederlag för varje andel om SEK 1 miljon i kapitalbelopp under det Nya Obligationslånet. Upplupen men obetald ränta fram till (och inklusive) emissionsdagen för det Nya Obligationslånet erläggs och kan inte användas för teckning av det Nya Obligationslånet. Storlek och ränta för det Nya Obligationslånet kommer att fastställas vid en sk. Book-Building där såväl innehavare i de Existerande Obligationslånen som andra är berättigade att delta. För det fall erbjudandet om det Nya Obligationslånet blir övertecknat kommer tilldelning av andelar i det Nya Obligationslånet till innehavare i de Existerande Obligationslånen som anmält sig för teckning att ske pro rata.

För ytterligare information och teckningsanmälan var god kontakta Arctic Securities i Stockholm ‑ Sales Desk, senast den 7 april 2017 kl. 12.00 genom email sales.sweden@arctic.com eller telefon 08 44 68 60 60.

Återbetalning av de Existerande Obligationslånen

Förutsatt en framgångsrik emission av det Nya Obligationslånet avser Bolaget att i enlighet med deras villkor så snart möjligt förtidslösa eventuella utestående andelar i de Existerande Obligationslånen till ett pris motsvarande 100 procent av nominellt belopp tillsammans med upplupen men obetald ränta. Sådan inlösen kommer att föregås av ett formellt meddelande.

Vänligen kontakta följande för ytterligare information:

Bolaget: JSM Financial Group AB (publ), Martin Jönsson, VD, email: martin@jsmgruppen.com, tel.: 070 565 65 50.

Finansiell rådgivare: Arctic Securities Sweden, Sales Desk, email: sales.sweden@arctic.com, tel.: 08 44 68 60 60.

____________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som JSM Financial Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2017 klockan 09.30.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson

070-56 56 550

martin@jsmgruppen.com

Prenumerera