JSM Financial Group AB (publ) lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av sina obligationslån 2013/2017 och 2015/2017

JSM Financial Group AB (publ) (”Emittenten”) meddelar härmed att den utövar sin rätt att i förtid begära inlösen i sin helhet av Senior Unsecured Fixed Rate Notes 2013/2017 om upp till 500.000.000 SEK med ISIN SE0005505807 (”2013 Års Obligationer) och  Senior Unsecured Fixed Rate Notes 2013/2017 med ISIN SE0007576715 om upp till 250.000.000 SEK (”2015 Års Obligationer”) (tillsammans “Obligationslånen”). Meddelandet om förtida inlösen är villkorat, se vidare nedan.

Den 7 april 2017 meddelade Emitenten att ett nytt obligationslån 2017/2020 med ISIN SE0009805500 (det ”Nya Obligationslånet”) om ett totalt nominellt belopp uppgående till 650.000.000 SEK har placerats. Emissionen av det Nya Obligationslånet har planerats genomföras den 19 april 2017.

Emittenten lämnar härmed ett villkorat meddelande om att denne kommer att, i enlighet med artikel 9.3 (Frivillig helhetsinlösen) i villkoren för båda Obligationslånen, lösa in Obligationslånen i sin helhet, enligt de villkor och förutsättningar som anges i Obligationslånen, före dess slutliga förfallodag.

Meddelandet om förtida inlösen är villkorat av genomförandet av emissionen av det Nya Obligationslånet den 19 april 2017. Emittenten förbehåller sig rätten att efterge villkoret helt eller delvis. Emittenten kommer genom pressmeddelande meddela när villkoret uppfyllts.

Förutsatt att villkoret ovan uppfylls kommer 2015 Års Obligationer att lösas in den 27 april 2017 och 2013 Års Obligationer att lösas in den 12 maj 2017. Varje obligation under Obligationslånen kommer att lösas in till ett belopp motsvarande 100 procent av dess nominella belopp tillsammans med upplupen men obetald ränta. Betalning kommer att ske till varje person som i enlighet med villkoren för vardera Obligation är registrerad som ”Noteholder” per den 20 april 2017 avseende 2015 Års Obligationer och per den 5 maj 2017 avseende 2013 Års Obligationer.

För mer information vänligen kontakta:

Emittenten: Martin Jönsson, CEOTelefon: +46 (0)70 565 65 50E-mail:   martin@jsmgruppen.com Finansiell rådgivare:   Fredrik Edner, Head of Corporate Finance, Arctic Securities Sweden Telefon:   +46 (0)73 392 79 75.E-mail:   fredrik.edner@arctic.com

Denna information är information som JSM Financial Group AB (publ)är skyldigt att offentliggöra till följd av EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen överlämnades för publicering, genom förmedling av kontaktpersonen som anges ovan, klockan 8:30 CET den 13 april 2017.

Prenumerera