Q4 - 2015 samt boksluts kommuniké

I början av januari 2015 förvärvades inkråmet i LHV Pank’s i Finland till det nystartade dotterföretaget Cashbuddy OY. I förvärvet ingick en volym om cirka 150 MSEK, åtta medarbetare samt kontor i Helsingfors. Cashbuddy Oy i Finland har innan sommaren ingått avtal om överlåtelse av förfallna fordringar. I och med avtalet om framtida överlåtelser har nu samtliga bolag inom koncernen en långsiktig struktur där förfallna fordringar överlåts varje månad. Avtalet träde i kraft under tredje kvartalet. Stora investeringar har gjorts för att få samma IT-struktur som resten i koncernen och för att så effektivt som möjligt kunna marknadsföra sig över nätet. Under december månad flyttade Cashbuddy Oy till nya lokaler i centrala Helsingfors.

Styrelsen beslutade innan sommaren att flytta Cash2you Nordic AB verksamheten från Stockholm till Varberg.

Konsumentverket har under våren och sommaren granskat om JSM Capital ABs kreditprövning uppfyller konsumentkreditlagens krav. Som tidigare meddelats har bolaget uppmärksammat vissa brister i hanteringen som omedelbart har rättats. Konsumentverket har efter slutförd granskningen beslutat att ge JSM Capital AB en varning förenat med en sanktionsavgift om 500 000 kr. Den uppmärksammade bristen i kreditprövningen föreligger inte i övriga koncernbolag.

I november månad gavs en ny icke efterställd obligation om 166 Mkr ut till en ränta om 7,5% och löper till och med 2017-06-30.

Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2015 samt helåret 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 248,0 MSEK (12 månader).
 • Rörelseresultatet uppgick till 109,7 MSEK (12 månader).

 • Rörelsemarginalen uppgick till 44,2%.

 • Resultat efter skatt uppgick till 9,7 MSEK (12 månader). I detta belopp ingår ett avlämnat koncernbidrag om 40 MSEK.

 • I början av januari 2015 förvärvades inkråmet i LHV Pank i Finland till det nystartade dotterföretaget Cashbuddy Oy. I förvärvet ingick en volym om cirka 150 MSEK, åtta medarbetare samt kontor i Helsingfors.

 • Cash2you Nordic AB flyttade verksamheten från Stockholm till Varberg.

 • Cashbuddy Oy i Finland har ingått två avtal om överlåtelse av förfallna fordringar. Det första avtalet avser en engångsöverlåtelse av befintliga förfallna fordringar. Det andra avtalet avser framtida överlåtelser av förfallna fordringar. I och med avtalet om framtida överlåtelser har nu samtliga bolag inom koncernen en långsiktig struktur där förfallna fordringar överlåts varje månad. Avtalet trädde i kraft under tredje kvartalet.

 • Konsumentverket har under våren och sommaren granskat om JSM Capital ABs kreditprövning uppfyller konsumentkreditlagens krav. Bolaget uppmärksammade vissa brister i hanteringen som omedelbart rättades. Konsumentverket har slutfört granskningen och beslutat att ge JSM Capital AB en varning förenat med en sanktionsavgift om 500 000 kr. Den uppmärksammade bristen i kreditprövningen föreligger inte i övriga koncernbolag.

 • I november månad gavs en ny icke efterställd obligation om 166 Mkr ut till en ränta om 7,5% som löper till och med 2017-06-30.

 • Cashbuddy Oy flyttade in i nya lokaler i centrala Helsingfors under december månad.

 • Under december månad uppkom en valutakursförlust om 5,7 Mkr beroende på att moderbolaget har upptagit sina krediter i SEK medan utlåningen till finska dotterbolaget sker i EUR.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson

070-56 56 550

martin@jsmgruppen.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------

JSM Financial Group AB (publ) är ett holdingbolag som äger bolagen JSM Capital AB, Cashbuddy Oy och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter med löptider mellan ett och fem år. De svenska dotterbolagen är konsumentkreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Det finländska dotterbolaget är registrerat i Kreditgivarregistret. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cashbuddy.fi

www.cash2you.se

Prenumerera

Dokument & länkar