13 miljarder skäl för rätt jobb

De offentliga finanserna skulle kunna förstärkas med nära 13 miljarder årligen om utrikes födda akademiker får jobb i nivå med sin utbildning. I dag är 55 000 utrikes födda akademiker överkvalificerade för sina jobb. Det visar en ny forskningsrapport som tagits fram på uppdrag av Jusek.

- Alla tjänar på att utrikes födda akademiker får ett arbete som motsvarar deras utbildning. I dag är var femte akademiker i Sverige utrikes född och allt för många av dem är arbetslösa eller överkvalificerade för sina jobb. Samtidigt har sju av tio företag svårt att hitta högutbildad arbetskraft. Det är ett ohållbart slöseri med kompetens, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

Mellan åren 2014 och 2016 ökade antalet utrikes födda akademiker som var överkvalificerade för sina jobb kraftigt, från 45 000 till 55 000 personer. Bland dessa har hela 10 000 jobb som inte ens kräver gymnasieutbildning. En ny rapport som tagits fram på uppdrag av Jusek visar att om utrikes födda akademiker skulle ha samma ställning på arbetsmarknaden som inrikes födda akademiker skulle de offentliga finanserna förstärkas med nära 13 miljarder kronor per år. Samhällsvinsten består till största del av ökade skatteintäkter.

När utrikes födda akademiker får kvalificerade jobb frigörs även så kallade enkla jobb till personer utan gymnasieutbildning. Enligt rapporten skulle 31 000 färre personer vara arbetslösa, varav 9 000 personer med endast grundskoleutbildning. I rapporten lyfter Jusek fram fyra förslag för att underlätta för utrikes födda akademiker att få kvalificerade jobb:

• Ökad tillgång till flexibel yrkessvenska
• Bättre validering av akademisk utbildning
• Fler kompletterande utbildningar vid universitet och högskola
• Stimulerad tillgång till professionella nätverk

- Integrationsdebatten fokuserar nästan enbart på de som har det allra svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Men den här rapporten visar att samhället har mycket att vinna på att även fokusera på att utrikes födda akademiker inte bara får ett jobb utan rätt jobb. Med bättre jobbkedjor får fler lågutbildade jobb samtidigt som fler utrikes födda akademiker kommer till sin rätt i arbetslivet. Alla vinner på en bättre matchning, avslutar Daniel Lind.

Om forskningsrapporten
Rapporten har skrivits av Patrick Joyce, fil lic i nationalekonomi och verksam vid forskningsinstitutet Ratio. Samma beräkning gjordes för statistik från 2014, då var den uppskattade samhällsvinsten 10 miljarder kronor. Kalkylen bygger på antagna heltidslöner för akademikeryrken, yrken som kräver gymnasieutbildning samt enkla yrken. Uppgifterna är hämtade från SCB, samt Sacos lönestatistik. Läs rapporten

Mer information om Juseks mentorprogram för invandrade akademiker
Juseks mentorprogram för invandrade akademiker startade hösten 2010. Adepterna är ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, systemvetare och kommunikatörer med utländsk bakgrund och utbildning. Mer om Juseks mentorprogram

För mer information, kontakta:
Daniel Lind, samhällspolitisk chef, Jusek
070-665 29 90
daniel.lind@jusek.se

Charlotte Tarschys, ansvarig för Juseks mentorprogram för invandrade akademiker
070-665 29 05
charlotte.tarschys@jusek.se

Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar våra 87 000 medlemmars utbildning, karriär, trygghet och villkor. Läs mer på jusek.se.

Prenumerera