Jusek ser positivt på förändringar i juristutbildningen

Jusek ser positivt på förändringar i juristutbildningen Jusek välkomnar Högskoleverkets utvärdering av landets juristutbildningar. Ändrat notarieantagningssystem, bredare målbeskrivning för yrkesexamen jur.kand och ett ökat stöd till studenter inför utträdet på arbetsmarkna- den är några av de många förslag, som utvärderingsrapporten innehåller. Jusek konstaterar med tillfredsställelse att bedömargruppen fäst uppmärk- samheten på de viktigaste av de problem som de nyexaminerade juristerna upplevt under studietiden och som de mött vid utträdet på arbetsmarknaden. Jusek har varit en av tillskyndarna till utvärderingen och avser fortsätta att vara en aktiv part i det arbete som nu inleds. Notariemeriteringens betydelse som krav eller merit för flertalet yrkesba- nor i kombination med det minskande antalet notarieplatser har resulterat i en betygshets och en övermeritering som är kostsam för såväl samhälle som studenter. Själva undervisningssituationen påverkas enligt såväl lära- re som studenter negativt av detta, vilket också framgår av Juseks tidiga- re kartläggning i en enkät. Den juridiska arbetsmarknaden är bred. Av dagens cirka 21.500 yrkesverk- samma jurister arbetar ungefär hälften i sådana yrken som formellt kräver juris kandidatexamen. Ca 8.000 jurister arbetar med arbetsuppgifter utan- för det strikt juridiska området. Även om rättsväsendet är en stor och viktig del av juristernas arbetsmarknad så sysselsätts mer än hälften av alla jurister inom andra områden i arbetslivet. Den juridiska utbildningen är således en bred akademisk utbildning som ger en god grund för verksam- het inom en rad olika arbetsområden. Nya utbildningar har tillkommit och den examensstyrda högskolan möjliggör numera helt fria ämneskombinationer, som leder till en generell magister- eller kandidatexamen. Beteendevetenskapliga och tvärvetenskapliga inslag efterlyses allt oftare inom den juridiska utbildningen. Enligt högskoleförordningens mål för den juridiska yrkesexamen är emeller- tid denna fortfarande helt inriktad på yrken inom rättsväsendet. Vi är på väg att få en ny juristroll. En jurist kan väldigt många olika saker. Problemet är att jurister uppfattas som bärare av en enda kompetens - nämligen den för rättsväsendet. Är det då dags för en ny juristexamen? Utveckla vad en generell juristkom- petens innebär! Låt detta bli utgångspunkt för övervägande av endera indi- viduella eller organiserade specialiseringar av olika slag! Därmed skapas en generell juristexamen med olika spetskompetenser. Den tredje uppgiften för högskolan gäller även grundutbildningen. Lärosä- tenas kontakt med det omgivande samhället är väsentlig för att utbildning och arbetsliv skall kunna berika varandra. Jusek anser att institutionerna har ett ansvar för studenternas första steg ut på arbetsmarknaden. Och vad de nyexaminerade konstaterar om utbildningens relevans i arbetslivet och vilka uppfattningar de möter är självklart betydelsefullt för institutio- nen och dess lärare. ********************************* Frågor besvaras av Göran Boldt Direktör i Jusek med ansvar för utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Tel 08/ 665 29 13 eller 070/ 665 29 13 Fax: 08/ 660 08 28 E-post: goran.boldt@jusek.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/14/20000114BIT00440/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar