Kallelse till årsstämma i K2A

Kallelsen till årsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) den 10 maj 2017 offentliggörs härmed. Måndagen den 10 april publiceras kallelsen på bolagets webbplats k2a.se och i Post- och Inrikes Tidningar. Samma dag är annons om att kallelse skett införd i Dagens Industri.

Aktieägarna i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org. nr 556943-7600 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 klockan 14:00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Insläpp och registrering sker från klockan 13:00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 4 maj 2017, dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt eventuella biträden till Bolaget senast torsdagen den 4 maj 2017 helst före klockan 17.00. Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), Att. Mats Berg, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm eller via e-post till mats.berg@k2a.se alternativt kan anmälan göras över telefon på telefonnummer 073 387 18 20 under kontorstid. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden vid stämman. Antalet biträden får högst uppgå till två.

Ombud 

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och daterad fullmakt. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia på registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet, har angivits i fullmakten. Fullmakt i original, registreringsbevis och motsvarande behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.k2a.se.

Förvaltarregistrerade aktier 

Den som låtit förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 4 maj 2017 begära att så ska ske hos sin förvaltare. Registreringen måste vara verkställd senast torsdagen den 4 maj 2017.

Förslag till dagordning 

1.     Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman.

2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.     Godkännande av dagordning.

4.     Val av en eller två justeringsmän

5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.     Föredragande av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016.

7.     Beslut om:

(a)   Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

(b)   Disposition beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans­räkningen, och

(c)   Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

8.     Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.

9.     Val av styrelseledamöter och revisor.

10.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget.

11.  Beslut om emission av stam B-aktier samt godkännanden av överlåtelser enligt 16 kap. 4 ABL.

12.  Stämmans avslutande.

Beslutsförslag från styrelsen

Punkten 1 – Val av ordförande vid stämman

Årsstämman föreslås utse Olle Knaust till stämmans ordförande.

Punkten 7 (b) – Vinstutdelning

Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 20 kronor per preferensaktie, totalt 22 000 000 kronor. Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor per preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle. Avstämningsdagar ska vara 9 juni 2017, 8 september 2017, 8 december 2017 och 9 mars 2018. Utdelning ska ske tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag i enlighet med bolagsordningens föreskrifter. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för stamaktier. Vidare föreslås att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkten 8 – Fastställande av arvode för styrelse och revisor

Arvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor. Ledamot som är verkställande direktör för Bolaget föreslås inte erhålla arvode. Vidare föreslås att arvode för revisorerna ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkten 9 – Val av styrelse och revisor

Årsstämman föreslås att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Johan Knaust, Olle Knaust, Christer Andersson, Claes-Henrik Julander och Johan Thorell till styrelsens ledamöter.

Årsstämman föreslås att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja KPMG AB som Bolagets revisor med Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor.

Det föreslås att Olle Knaust ska omväljas till styrelsens ordförande.

Punkten 10 – Bemyndigande

Styrelsen förslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av röstetalet i Bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman den 10 maj 2017. Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller i syfte att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv eller annan fastighets- och eller bostadsrelaterad projektering och byggnation eller i övrigt för att kapitalisera Bolaget.

Beslut enligt denna punkt är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkten 11 – Beslut om emission av stam B-aktier samt godkännanden av överlåtelser enligt 16 kap. 4 ABL

Styrelsen föreslår att årsstämman ska fatta beslut om nyemission av stam-B aktier. Emissionen ska omfatta 45 000 stam-B aktier vilka ska riktas till Kunskapsmiljön 3 Holding AB (ett av Bolagets helägda dotterbolag, nedan ”Dotterbolaget”), någon subsidiär teckningsrätt ska inte föreligga. De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 230,00 kronor per stam-B aktie, vilket motsvarar ett beräknat marknadsvärde på stam-B aktierna. Syftet med emissionen och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska ha tillgång till stam-B aktier för framtida incitamentsprogram till anställda.

För att möjliggöra för Dotterbolaget att kunna överlåta stam-B aktier vid framtida incitamentsprogram till anställda, krävs enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen godkännande till sådan överlåtelse. Styrelsen föreslår därför att årsstämman godkänner överlåtelser av stam-B aktier från Dotterbolaget till anställda inom ramen för framtida incitamentsprogram.

Beslut enligt denna punkt är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och därtill hörande handlingar kommer att senast tre veckor före årsstämman finnas tillgängliga på Bolagets kontor på Karlavägen 58 i Stockholm och på bolagets hemsida www.k2a.se. Handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress,

handlingarna kommer finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.

Aktieägare äger rätt att begära upplysningar avseende dels förhållande som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som ovan nämnts. 

Stockholm i april 2017

Styrelsen för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Mats Berg, Press- och IR-kontakt, 0733-87 18 20, mats.berg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 10.30 CET den 7 april 2017.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 2 900 bostäder, varav cirka 1 900 studentbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. 

Taggar:

Prenumerera