Kallelse till extra bolagsstämma i K2A

Kallelse till extra bolagsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) den 9 oktober 2017 offentliggörs härmed. Den 11 september 2017 publiceras kallelsen på bolagets webbplats k2a.se och i Post- och Inrikes Tidningar. Samma dag kommer annons om att kallelse skett vara införd i Dagens Industri.

Aktieägarna i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org. nr 556943-7600 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 oktober 2017 klockan 14:00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Nybrogatan 59 i Stockholm. Insläpp och registrering sker från klockan 13:30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 3 oktober 2017, dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt eventuella biträden till Bolaget senast tisdagen den 3 oktober 2017 helst före klockan 17.00. Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), Att. Christian Lindberg, Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm eller via e-post till christian.lindberg@k2a.se alternativt kan anmälan göras över telefon på telefonnummer 070 723 39 48 under kontorstid. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden vid stämman. Antalet biträden får högst uppgå till två.

Ombud 

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och daterad fullmakt. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia på registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet, har angivits i fullmakten. Fullmakt i original, registreringsbevis och motsvarande behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.k2a.se.

Förvaltarregistrerade aktier 

Den som låtit förvaltarregistrerat sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 3 oktober 2017 begära att så ska ske hos sin förvaltare. Registreringen måste vara verkställd senast tisdagen den 3 oktober 2017.

Förslag till dagordning 

1.     Bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman.

2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.     Godkännande av dagordning.

4.     Val av en eller två justeringsmän.

5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.     Fastställande av antal styrelseledamöter.

7.     Beslut om godkännande av överlåtelse av Stam B aktier, villkorsändring samt godkännanden av överlåtelser enligt 16 kap. 4 ABL.

8.     Antagande av ny bolagsordning.

9.     Stämmans avslutande.

Beslutsförslag från styrelsen

Punkten 1 – Val av ordförande vid stämman

Stämman föreslås utse Sten Gejrot till stämmans ordförande.

Punkten 6 – Fastställande av antal styrelseledamöter

Mot bakgrund av att Christer Andersson har begärt eget utträde ur styrelsen, från och med dagen för stämman, föreslås stämman besluta om att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska minskas från nuvarande sju (7) ledamöter till sex (6) ledamöter.

Det noteras att styrelsen härefter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, kommer bestå av Johan Knaust, Johan Thorell, Claes-Henrik Julander, Johan Ljungberg, Ludwig Holmgren och Sten Gejrot.

Punkten 7 – Beslut om godkännande av överlåtelse av Stam B aktier, villkorsändring samt godkännanden av överlåtelser enligt 16 kap. 4 ABL

Vid årsstämman den 10 maj 2017 beslutades att genomföra en riktad nyemission om 45 000 Stam B aktier till Kunskapsmiljön 3 Holding AB. Syftet med emissionen och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var att Bolaget skulle ha tillgång till Stam B aktier för framtida incitamentsprogram till anställda. Av strukturella skäl önskar styrelsen att dessa Stam B aktier överlåts till K2A Admin AB, ett annat av Bolaget helägt dotterbolag (nedan ”Dotterbolaget”), för samma ändamål. Härtill önskar styrelsen att villkoren för emissionsbeslutet ändras så att även styrelsemedlemmar kan erhålla stam B aktier vid framtida incitamentsprogram.

Stämman föreslås därför dels godkänna att Kunskapsmiljön 3 Holding AB överlåter samtliga emitterade Stam B aktier till Dotterbolaget och dels beslutar om följande villkorsjustering i av årsstämman den 10 maj 2017 fattat beslut:

Punkterna 1.5 - 1.6 tidigare lydelse:

1.5             Syftet med emissionen och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska ha tillgång till stam-B aktier för framtida incitamentsprogram till anställda.

1.6             Rätt att förvärva stam B aktier från Dotterbolaget ska endast tillkomma personer som är anställda i bolaget vid tidpunkten för förvärvet.

Överlåtelse av stam B aktier från Dotterbolaget till anställda ska ske enligt följande:

Kategori Antal stam B aktier
Anställda 15 000 st. per person

Överlåtelse enligt punkten 1.6 förutsätter dels att förvärv av stam B aktier lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Överlåtelse av Stam B aktier från Dotterbolaget ska ske på marknadsmässiga villkor.

Punkterna 1.5 - 1.6 ny lydelse:

1.5             Syftet med emissionen och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska ha tillgång till stam-B aktier för framtida incitamentsprogram till styrelseledamöter och anställda.

1.6             Rätt att förvärva stam B aktier från Dotterbolaget ska endast tillkomma styrelseledamöter och personer som är anställda i bolaget vid tidpunkten för förvärvet.

Överlåtelse av stam B aktier från Dotterbolaget till styrelseledamöter och anställda ska ske enligt följande:

Kategori Antal stam B aktier
Ledamot/Anställd 15 000 st. per person

Överlåtelse enligt punkten 1.6 förutsätter dels att förvärv av stam B aktier lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Överlåtelse av Stam B aktier från Dotterbolaget ska ske på marknadsmässiga villkor.

För att möjliggöra för Dotterbolaget att kunna överlåta Stam B aktier vid framtida incitamentsprogram till styrelseledamöter och anställda inom ramen för av årsstämman fattat och av ovan föreslagna beslut, krävs enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen godkännande till sådan överlåtelse. Styrelsen föreslår därför att stämman även godkänner överlåtelser av stam-B aktier från Dotterbolaget till styrelseledamöter och anställda inom ramen för framtida incitamentsprogram.

Beslut enligt denna punkt är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkten 8 – Antagande av ny bolagsordning

Stämman föreslås anta ny bolagsordning innebärande att:

a)    ett nytt aktieslag, Stam D aktier, införs vilka aktier ska berättiga till en röst;

b)    ett nytt omvandlingsförbehåll införs, vilket ger:

(i)            ägare av Stam A aktier rätt att omvandla Stam A aktier till Stam B eller Stam D aktier; och

(ii)          ägare av Stam D aktier rätt att omvandla Stam D aktier till Stam A eller Stam B aktier.

Beslut enligt denna punkt är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och därtill hörande handlingar kommer att senast tre veckor före stämman finnas tillgängliga på Bolagets kontor på Nybrogatan 59 i Stockholm och på bolagets hemsida www.k2a.se. Handlingar skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress, handlingarna kommer finnas tillgängliga på stämman.

Aktieägare äger rätt att begära upplysningar avseende dels förhållande som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och sådana förhållanden beträffande dotterbolag som ovan nämnts. 

Stockholm i september 2017

Styrelsen för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Christian Lindberg, Affärsutveckling, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 10.00 CEST den 8 september 2017.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 4 000 bostäder, varav cirka 2 150 studentbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. 

Taggar: