KABE AB (publ.) Kallelse till årsstämma

 

Aktieägarna i KABE AB (publ.) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2011 kl 17.00 i bolagets lokaler i Tenhult, utanför Jönköping.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken den 11 maj 2011, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 11 maj under adress KABE AB, Box 14, 560 27 Tenhult, per telefon 036-39 37 00 eller via e-post kabe@kabe.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 10 maj tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta vid stämman.
Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas inge behörighetshandlingar före stämman.
Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer enbart att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

Kallelse samt årsredovisning kan beställas från KABE AB 036-39 37 00 och finns tillgängliga på KABEs hemsida: www.kabe.se.

KABE AB (publ.)
Styrelsen

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,4 miljarder kronor (2010) och antalet anställda uppgår till närmare 400 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Om oss

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,5 miljarder kronor (2011) och antalet anställda uppgår till närmare 400 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar