Delårsrapport kvartal 3 - 2013

Tredje kvartalet i korthet
Jämförelsesiffrorna är proforma och visar tredje kvartalet samt perioden januari till september som om Kährs, Karelia-Upofloor och Oak Norge hade varit konsoliderade från den 1 januari 2012.

  • Nettoomsättningen uppgick till 584 Mkr (605), en minskning med 21 Mkr eller 3% jämfört med föregående år. Merparten av nedgången var hänförlig till valutaförändringar.
  • Rörelseresultat före engångsposter (justerad EBIT) uppgick till 24 Mkr (23) eller 4,1% (3,8).
  • Periodens resultat för koncernen uppgick till -5 Mkr (25) under tredje kvartalet och -3 Mkr (53) för perioden januari till september. Huvudorsaken till den negativa avvikelsen är högre omstruktureringskostnader relaterade till Finland och ett negativt finansnetto på grund av högre räntekostnader samt valutaeffekter på aktieägarlån utställda i EUR.
  • Nedstängningarna av trägolvsfabrikerna i Finland följer plan och större delen av produktionsvolymerna har under det tredje kvartalet flyttats till produktionsanläggningen i Nybro, Sverige.
  • Den företagsobligation som emitterades av Kährs Holding AB (publ) i december 2012 noterades på listan för Corporate Bonds på NASDAQ OMX Stockholm den 4 oktober 2013.

Koncernchef Christer Persson kommenterar
”Koncernens nettoomsättning under kvartal 3 var lägre än samma period föregående år (proforma) på grund av en något svagare marknad i Ryssland/CIS och Finland/Baltikum. Dessutom hade den starka svenska kronan en negativ påverkan på nettoomsättningen. Till en stor del kompenserades denna minskade försäljning av en förbättrad utveckling i regionerna Nordics, Americas samt Övriga marknader. Den minskade nettoförsäljningen i tredje kvartalet kompenserades också av en högre bruttomarginal på 34,5% jämfört med 33,5% föregående år. De fasta kostnaderna har också varit lägre än under 2012. Fortsatt fokus på lönsamma affärer i kombination med förbättrad produktmix bidrog till resultatförbättringen.”

För mer information kontakta: 
Christer Persson, Vd och koncernchef, tel: +46 (0)481 460 10
Peter Ericsson, CFO, tel: +46 (0)481 461 14

www.kahrs.com

Om Kährs Holding AB (publ)
Kährs Holding AB (publ.) är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken i produktportföljen som Kährs, Karelia och Upofloor. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs arbetar målmedvetet med att förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs levererar produkter till mer än 50 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland, Norge och Ryssland, och har en stark position även på andra viktiga marknader som Storbritannien och Tyskland. Koncernen sysselsätter cirka 1 600 personer och har en årlig omsättning på cirka 300 MEUR.

Om oss

Kährs Group är en världsledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka varumärken i produktportföljen som Kährs, Karelia och Upofloor. Företagets innovationer har format branschen genom historien och Kährs-koncernen arbetar målmedvetet för att fortsätta förse marknaden med nya innovativa golvlösningar. Kährs Group levererar golvprodukter till hem och offentlig miljö i mer än 70 länder. Gruppen är marknadsledande i Sverige, Finland och Ryssland och har en stark position även på andra viktiga marknader som Norge, Storbritannien och Tyskland.

Prenumerera