Kamic Electronics har mer än 90 procent och fullföljer erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen

Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Kamic Electronics lämnade den 22 juni 2011 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ElektronikGruppen att överlåta samtliga aktier av såväl serie A som serie B i ElektronikGruppen till Kamic Electronics. Styrelsen i ElektronikGruppen har rekommenderat erbjudandet.

Aktieägare representerande 3 083 815 B-aktier i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) (”ElektronikGruppen”), motsvarande 55,1 procent av aktiekapitalet och 44,4 procent av rösterna, hade vid acceptfristen utgång den 12 augusti 2011 accepterat Kamic Electronics AB (”Kamic Electronics”) erbjudande. Samtliga villkor för erbjudandets fullföljande är uppfyllda och erbjudandet fullföljs således. Kamic Electronics har även beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 2 september 2011.

I samband med att erbjudandet nu fullföljs kommer, som tidigare meddelats, samtliga aktier av serie A och serie B i ElektronikGruppen som ägs eller annars kontrolleras av Kenneth Lindqvist med närstående respektive Thomas Wernhoff – sammantaget 150 000 A-aktier och 1 924 159 B-aktier, motsvarande cirka 37,1 procent av aktiekapitalet och cirka 49,3 procent av rösterna i ElektronikGruppen – att överföras till Kamic Electronics. I samband härmed kommer också Kamic Electronics att utnyttja sin rätt enligt ingångna optionsavtal att förvärva ytterligare 83 047 B-aktier, motsvarande cirka 1,5 procent av aktiekapitalet och cirka 1,2 procent av rösterna i ElektronikGruppen. Kamic Electronics äger därmed 150 000 A-aktier och 5 091 021 B-aktier i ElektronikGruppen, motsvarande 93,6 procent av aktiekapitalet och 94,9 procent av rösterna. Inga ytterligare aktier i ElektronikGruppen har förvärvats utanför erbjudandet, och Kamic Electronics ägde eller kontrollerade inte sedan tidigare några aktier i ElektronikGruppen.

För att möjliggöra deltagande i erbjudandet för de aktieägare som ännu inte accepterat erbjudandet förlängs acceptperioden till och med den 2 september 2011 klockan 17:00.

För de aktieägare i ElektronikGruppen som accepterat erbjudandet under ordinarie acceptperiod förväntas redovisning av likvid påbörjas den 19 augusti 2011. För de som accepterar erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas den 8 september 2011. Eftersom erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som accepterat erbjudandet, eller kommer att acceptera erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter.

Eftersom Kamic Electronics innehar mer än 90 procent av aktierna i ElektronikGruppen avser Kamic Electronics att begära tvångsinlösen av resterande aktier i ElektronikGruppen. Kamic Electronics avser även att verka för att ElektronikGruppens aktier avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm.

Frågor besvaras av:

Kenneth Lindqvist, representant för Kamic Electronics AB: +46 70 310 18 23

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2011 kl. 21.00.

KAMIC-koncernen i korthet
KAMIC-koncernen består av 14 europeiska handels- och agenturföretag inom teknikområdena:
• El- och elektronikkomponenter
• Nödbelysning och belysning
• Säkerhetsprodukter
• Reservkraft, UPS, strömförsörjning, test och mät
• Utrustning för bredbandsmarknaden

Koncernen fokuserar på försäljning och marknadsföring av kvalitetsprodukter från världsledande tillverkare. Med hög teknisk kompetens, känsla för support och god leveransberedskap utvecklar gruppens företag sina affärsverksamheter i nära samarbete med kunderna. Moderbolaget i KAMIC-koncernen, KAMIC AB, ägs till 100 procent av Kenneth Lindqvist.

www.kamicgroup.com

Taggar:

Dokument & länkar