Kammarkollegiet föreslår nationell annonsdatabas i förstudie för framtida arkitektur för elektronisk upphandling

Kammarkollegiet har genomfört en förstudie om det eventuella behovet av statliga initiativ för att bygga upp den infrastruktur som behövs för en effektiv elektronisk offentlig upphandling i Sverige. Kammarkollegiets slutsats är att en nationell annonsdatabas i statlig regi bör inrättas.Kammarkollegiets slutsats är att dagens lösning, där de upphandlade myndigheterna själva anskaffar upphandlingssystem på den privata marknaden, fungerar väl. Det finns därmed ingen anledning att inrätta någon nationell upphandlingsplattform. När det gäller annonsdatabaser är dagsläget att uppemot tiotalet aktörer på den privata marknaden håller delvis överlappande databaser av varierande och okänd storlek men där ingen täcker in samtliga annonser. Kammarkollegiets slutsats är att en nationell annonsdatabas i statlig regi bör inrättas och att det ska vara obligatoriskt för upphandlande myndigheter att publicera samtliga upphandlingsannonser i denna. Anbudsgivare ska själva kostnadsfritt kunna söka i annonsdatabasen och innehållet ska göras tillgängligt för aktörer på marknaden som vill utveckla och erbjuda bevaknings- och andra mervärdestjänster på kommersiella villkor.

Projektledare Birgitta Nelson säger: ”Möjligheterna till ett effektivt utbyte av annonsinformation mellan upphandlare och anbudsgivare, då inte minst de mindre, har vägt tungt för Kammarkollegiets slutsats att en nationell annonsdatabas bör införas även i Sverige.”

Förstudien finns tillgänglig på www.upphandlingsstöd.se

Taggar:

Om oss

Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering, administration och upphandling. www.kammarkollegiet.se

Prenumerera

Dokument & länkar