Nytt regeringsuppdrag: Upphandlingsstödet utbildar för högre kvalitet i upphandlingen av äldreomsorg

Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet erbjuder under 2013 landets kommuner och landsting utbildning för att stärka kompetensen om hur offentlig upphandling kan bidra till en god äldreomsorg.

Bakgrunden till uppdraget är regeringens bedömning att många kommuner och landsting brister i sina vård- och omsorgsupphandlingar. Maria Larsson, regeringens barn- och äldreminister, vill att de äldres behov sätts i fokus vid upphandlingar.
- I många upphandlingar tas det inte hänsyn till de äldres uttalande önskan och behov, så här finns det ett viktigt förbättringsområde, säger Maria Larsson.
Utbildningsinsatsens mål är att öka kunskaperna hos politiker, beställare och upphandlare om hur förfrågningsunderlag, kravspecifikationer och uppföljningsrutiner kan utformas. Ett mål är också att underlätta för leverantörer att lämna anbud enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och ansökan om LOV (Lagen om valfrihetsystem).

Den aktuella utbildningsinsatsen ska bidra till ett ökat samarbete mellan kommuner och landsting, då en sammanhållen vård av de mest sjuka äldre är ett av regeringens prioriterade mål i äldreomsorgen under 2013. Ett syfte med utbildningsuppdraget är dessutom att lyfta fram möjligheterna att samverka över kommungränserna, vilket är av särskild betydelse i glesbygdskommuner. För mer information om utbildningssatsningen, kontakta Anne Isberg, kommunikatör i projektet på telefon 070-205 63 51. Besök också Upphandlingsstödets webbplats: www.upphandlingsstöd.se.

Anne Isberg
Anne.Isberg@kammarkollegiet.se
08-700 08 28

Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för uppskattningsvis 500 miljarder. Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet  har sedan 1 januari 2009 regeringens uppdrag att bidra till en förenklad upphandlingsprocess för såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer.

Upphandlingsstödet tar fram vägledningar och erbjuder stöd i upphandlingsprocessen och driver utvecklingen av elektronisk upphandling. Läs mer på www.upphandlingsstöd.se eller ring vår helpdesk på 08 700 0900

Taggar:

Om oss

Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering, administration och upphandling. www.kammarkollegiet.se

Prenumerera

Citat

I många upphandlingar tas det inte hänsyn till de äldres uttalande önskan och behov, så här finns det ett viktigt förbättringsområde.
Maria Larsson, barn- och äldreminister