Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 * Karlshamnskoncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 52 Mkr (185). * Jämförelsestörande poster om netto -27 Mkr (0). * En ny striktare riskbedömning har belastat resultatet med 71 Mkr. * Resultatförbättring inom affärsområdena Tekniska Produkter och Foderråvaror. * Utdelningen föreslås bli oförändrad, 3,50 kronor per aktie. * Omfattande förändringsprocess för accelererad lönsam tillväxt pågår. KARLSHAMNS AB (publ) Bokslutskommuniké MARKNAD Råvarupriserna har fortsatt att sjunka under fjärde kvartalet. Kraftigt minskade råvarupriser och en stark USD har medfört att en del kunder med långa avtal fått problem med sin betalningsförmåga. Fettsyra- och glycerolmarknaden har varit stark under året vilket tillsammans med ett bättre kapacitetsutnyttjande gett en volymökning med 16 %. Den lägre nettoomsättningen förklaras främst av minskade råvarupriser. AFFÄRSOMRÅDEN Affärsområde Livsmedelsfetter (Mkr) 2000 1999 1998 Nettoomsättning 2.121 2.437 2.537 Bearbetningsersättning 525 612 626 Rörelseresultat 6 155 162 Operativt kapital 921 915 999 Avkastning på operativt 1 16 19 kapital, % Affärsområde Livsmedelsfetters rörelseresultat blev 22 Mkr. Resultatet har belastats med omstruktureringskostnader om 50 Mkr och kundreserveringar om 71 Mkr. I årets resultat ingår även KP och SPP-medel med 23 Mkr. Under år 2000 ökade energikostnaderna med 8 Mkr och de planenliga avskrivningarna med 12 Mkr. Försäljningsvolymerna sjönk med 1 procent främst beroende på minskade leveranser till livsmedelsindustrin i Storbritannien och till Sydamerika. Volymerna av standard-produkter minskade med 4 procent och formulerade fetter ökade med 1 procent. Priskonkurrensen från asiatiska producenter av enklare specialfetter i främst Sydamerika har medfört att volymen specialfett minskat med 2 procent under året. Resultatet fjärde kvartalet 2000 uppgick till -69 Mkr jämfört med 27 Mkr fjärde kvartalet 1999. Under fjärde kvartalet 2000 minskade volymerna med 1 procent jämfört med motsvarande period 1999. Affärsområde Tekniska Produkter (Mkr) 2000 1999 1998 Nettoomsättning 355 323 367 Bearbetningsersättning 138 117 116 Rörelseresultat 39 29 31 Operativt kapital 88 120 99 Avkastning på operativt 33 25 31 kapital, % Affärsområde Tekniska Produkters rörelseresultat uppgick till 39 Mkr, en ökning med 10 Mkr. Resultatförbättringen var hänförlig till produktområde Fettsyror och Glycerol, där volymerna ökade med 16 procent. Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 9 Mkr jämfört med 10 Mkr 1999. Affärsområde Foderråvaror (Mkr) 2000 1999 1998 Nettoomsättning 252 240 259 Bearbetningsersättning 96 88 91 Rörelseresultat 18 15 17 Operativt kapital 91 66 87 Avkastning på operativt 26 19 18 kapital, % Affärsområde Foderråvarors rörelseresultat ökade med 3 Mkr till 18 Mkr till följd av högre bearbetningsmarginaler under första halvåret 2000. Resultatet fjärde kvartalet 2000 uppgick till 6 Mkr jämfört med 8 Mkr fjärde kvartalet 1999. KONCERNEN Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat uppgick till 63 Mkr (199). Resultatet fjärde kvartalet 2000 blev -54 Mkr (45). Med hänsyn till de turbulenta omvärldesförhållandena för råvaror och valutor har en ny striktare riskbedömning använts och resultatet belastats med 71 Mkr. Vidare har jämförelse-störande poster om netto 27 Mkr belastat resultatet. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 52 Mkr (185). Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 115 Mkr (147). Huvuddelen av investeringarna har skett i de svenska och holländska produktionsenheterna och ingår i effektivitets- och kapacitetshöjande projekt . Rörelsekapital Koncernens rörelsekapital per den 31 december 2000 uppgick till 373 Mkr (426). Lägre råvarupriser samt ett åtgärdsprogram för att minska varulagren har bidragit till ett lägre rörelsekapitalbehov. Varulagret den 31 december 2000 utgjorde 364 Mkr (369). Lagret av rapsfröer och rapsolja har ökats för att kunna ta tillvara på den fördelak-tiga prisnivån som blivit till följd av ett ökat behov av vegetabiliska foderråvaror. Finansiell ställning Koncernens egna kapital per den 31 december 2000 uppgick till 793 Mkr (828), medan balansomslutningen var 1.673 Mkr (1.626). Soliditeten var 47 procent (51). Koncernens nettolåneskuld per den 31 december 2000 var 231 Mkr (187). Under året har utdelning avseende 1999 om 74 Mkr betalats. Personal Medelantalet anställda i koncernen var under perioden 750 (782). Antalet anställda i koncernen per den 31 december 2000 uppgick till 770 (792). Nyckeltal Avkastningen på eget kapital under 2000 uppgick till 6 procent (16). Avkastningen på operativt kapital för 2000 var 6 procent (17). Vinsten per aktie sjönk till 1,66 (6,11). Eget kapital per aktie minskade till 37,78 (39,41). Förslag till utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår en oförändrad utdelning om 3,50 kr per aktie, samt att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget och överlåtelse av egna aktier. . Förändringsprocess 2001 - Karlshamns tillväxt har stagnerat och lönsamheten försämrats under en följd av år. Företagets teknologi och kompetensbas inom vegetabiliska oljor och fetter är emellertid bland världens ledande. - Fokus är nu på strategisk precision och resultatförstärk-ning. - Det kommande året innebär ett omfattande internt förändringsarbete för att positionera Karlshamns för en accelererad lönsam tillväxt i en omgivning kännetecknad av ett flertal positiva omvärldsfaktorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00740/bit0001.doc Hela Kommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00740/bit0002.pdf Hela Kommunikén

Om oss

Karlshamns tillverkar vegetabiliska fetter och oljor samt högförädlade vegetabiliska specialfetter.

Dokument & länkar