Delårsrapport januari - september 2001

DELÅRSRAPPORT Januari - september 2001 Karlshamnskoncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 138 Mkr (109). Volymökning inom samtliga affärsområden men pressade marginaler. Resultatförbättring inom affärsområde Livs- medelsfetter. Omfattande förändringsprocess för uthållig och lönsam tillväxt. MARKNAD OCH OMVÄRLD Råvarupriserna har stigit under 2001, och den svenska kronan försvagats mot både dollar och Euro sedan årsskiftet. Kronförsvagningen har stärkt de svenska enheternas konkurrenskraft, vilket har bidragit till att affärsområdena Tekniska Produkter och Livsmedelsfetter kunnat öka sina volymer med 6 respektive 4 procent på en pressad marknad. Därmed har dessa enheter även stärkt sina positioner i Norden samt i Väst- och Östeuropa. Den ökade politiska oron i världen efter terrordådet i USA den 11 september har än så länge inte nämnvärt påverkat Karlshamns verksamhet. Livsmedelsfetter Råvarumarknaden för vegetabiliska oljor var lugn i början av året, och priserna fortsatte sin nedåtgående trend. Fortsatt växande lagervolymer och god produktion av såväl palm- som kokosolja har tillsammans med en rekordstor skörd av sojabönor i Sydamerika pressat priserna. Råvarupriserna började vända uppåt i mars, främst till följd av en starkare US-dollar och en ökad användning av rapsolja till biodiesel. Vädret i USA och Canada var under slutet av juni och juli varmt och torrt, vilket bidrog till en mycket orolig råvarumarknad med kraftigt stigande priser. Därefter har priserna åter vänt nedåt, främst beroende på att vädret i USA till slut blev bra för sojaskörden samtidigt som importen av sojabönor och vegetabiliska oljor till Kina och Indien varit låg. Minskade rapsskördar har medfört att priset på rapsolja stigit i förhållande till övriga oljor. Kakaopriserna steg kraftigt under januari och februari på grund av etniska och politiska oroligheter, framförallt i Elfenbenskusten. Det politiska läget i Elfenbenskusten har därefter stabiliserats något, och då efterlängtade regn kom i såväl Elfenbenskusten som i Ghana (vilka tillsammans svarar för nästan 60 procent av världsproduktionen av kakaobönor) vände priserna nedåt. Kakaopriset har sedan åter stigit, främst på grund av förväntningar om mindre skördar och därmed lägre lagervolymer. [REMOVED GRAPHICS] Tekniska produkter Fettsyramarknaden i Europa visar en marginell minskning under årets första nio månader jämfört med samma period föregående år. Nedgången i Europa är fortfarande inte lika stark som i USA och Asien, där marknaden för fettsyror minskat med mer än 10% till följd av konjunkturnedgången. Prisnivån för fettsyror räknat i Euro har varit stabil, och priserna har justerats upp under tredje kvartalet på grund av ökade råvarupriser. Glycerolpriserna sjönk kraftigt under första kvartalet, varefter prisnedgången planat ut. Det lägre glycerolpriset har reducerat marginalerna trots en svag svensk krona. Prisnedgången för glycerol i sin tur är i första hand orsakad av ett lägre kapacitetsutnyttjande inom den kemiska industrin tillsammans med utbyggnaden av biodieselanläggningar i Europa, i vilka råglycerol är en biprodukt. Den allt kraftigare nedgången inom verkstadsindustrin har haft negativa konsekvenser för tekniska oljor, vilket inte kunnat kompenseras av ökade leveranser inom andra områden under tredje kvartalet. Foderråvaror Den svenska fodermarknaden har varit stabil, och en viss återhämtning har skett inom svinproduktionen efterhand som priserna på svinkött ökat. Efterfrågan på nötkött är fortsatt låg efter BSE-krisen. Ett ökat fokus på fodersäkerhet och en växande användning av vegetabiliska foderfetter inom foderindustrin har varit positivt för Karlshamns. VERKSAMHETEN Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat ökade med 33 Mkr till 150 Mkr jämfört med samma period föregående år. Resultatet för tredje kvartalet innevarande år uppgick till 54 Mkr (52). Affärsområde Livsmedelsfetters resultat ökade till 114 Mkr (75). Under andra respektive tredje kvartalet föregående år belastades affärsområde Livsmedelsfetters resultat med jämförelsestörande poster och kundreserveringar om netto totalt 31 Mkr. Exklusive dessa poster förbättrades resultatet med 8 Mkr inom affärsområde Livsmedelsfetter, med 2 Mkr för koncernen. Tekniska Produkters resultat blev 28 Mkr (30). Leveranserna av fettsyror ökade emellertid med 6 procent. Lägre marginaler, i första hand för glycerol, påverkade resultatet negativt. Affärsområde Foderråvarors resultat minskade med 4 Mkr till 8 Mkr, en tillbakagång som i första hand är en följd av låga bearbetningsmarginaler i kombination med produktionsstörningar i början av året, vilka påverkade leveranserna av rapsmjöl negativt. Koncernens nettoomsättning ökade med ca 5 procent till 2.125 Mkr. Affärsområde Livsmedelsfetter (Mkr) 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån juli- juli- jan-sept jan- jan-dec sept sept sept 2001 2000 2001 2000 2000 Nettoomsättning 527 520 1.570 1.574 2.121 Bearbetningsersättning 162 127 483 412 525 Rörelseresultat 43 41 114 75 6 Affärsområde Livsmedelsfetters rörelseresultat ökade med 39 Mkr till 114 Mkr jämfört med samma period föregående år. Exklusive jämförelsestörande poster och kundreserveringar förbättrades resultatet med 8 Mkr, en ökning som i första hand är hänförlig till växande försäljningsvolymer inom samtliga produktområden. Totalt ökade volymerna med 4 procent. Den största volymökningen uppnåddes i Norden samt i Väst- och Östeuropa. Affärsområde Tekniska Produkter (Mkr) 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån juli- juli- jan- jan- jan- sept sept sept sept dec 2001 2000 2001 2000 2000 Nettoomsättning 91 89 296 265 355 Bearbetningsersättning 33 34 106 104 138 Rörelseresultat 8 10 28 30 39 Affärsområde Tekniska Produkters rörelseresultat uppgick till 28 Mkr (30). Inom produktområde Fettsyror och Glycerol försämrades resultatet med 2 Mkr under tredje kvartalet, trots högre volymer. Dessa produkter används främst inom den kemikalieanvändande industrin och påverkas därför av det allmänna konjunkturläget för kemisk industri. De allt lägre priserna på glycerol slog inte igenom under första kvartalet 2001, då merparten av leveranserna gjordes under kontrakt tecknade i slutet av år 2000. Prisnedgången för glycerol avtog under andra kvartalet, och priserna har därefter stabiliserats under tredje kvartalet. Produktområde Tekniska Oljor drabbas i allt högre grad av en svag konjunktur inom främst fordonsindustrin. Affärsområde Foderråvaror (Mkr) 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån juli- juli- jan- jan- jan- sept sept sept sept dec 2001 2000 2001 2000 2000 Nettoomsättning 82 57 259 181 252 Bearbetningsersätt 23 19 70 71 96 ning Rörelseresultat 3 1 8 12 18 Affärsområde Foderråvarors rörelseresultat uppgick till 8 Mkr (12). Bearbetningsmarginalerna har varit lägre under såväl första som andra kvartalet 2001 jämfört med år 2000, vilket bidragit till resultatförsämringen. Priset på rapsmjöl sjönk kraftigt vid årsskiftet vilket förorsakade prisförluster på rapsmjöllagret. Fodermarknaden i Norden har varit stabil trots BSE samt mul- och klövsjukan. Försäljningen av foderfetter har ökat under 2001, och Karlshamns har kunnat utöka sina marknadsandelar på den nordiska marknaden då kunderna i allt högre grad prioriterar hög produktsäkerhet. Högre bearbetningsmarginaler under tredje kvartalet medförde en resultatförbättring jämfört med samma period föregående år. Lagret av rapsfrö har ökats kraftigt för att kunna dra fördel av de höga bearbetningsmarginalerna även under det fjärde kvartalet. KONCERNEN Resultat efter finansiella poster Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 138 Mkr (109). Koncernens finansnetto försämrades med 4 Mkr till -12 Mkr. Nettolåneskulden har i genomsnitt varit 85 Mkr högre under de nio första månaderna 2001 jämfört med 2000. Investeringar Koncernens direktinvesteringar i anläggningstillgångar var under perioden 82 Mkr (59). Under helåret 2000 uppgick direktinvesteringarna till 117 Mkr. Rörelsekapital Koncernens rörelsekapital per den 30 september 2001 var 468 Mkr (432). Det ökade rörelsekapitalbehovet orsakas främst av högre lagervolym av rapsfrö och av ökade råvarupriser. Finansiell ställning Koncernens egna kapital per den 30 september 2001 utgjorde 820 Mkr (829), medan balansomslutningen uppgick till 1.725 Mkr (1.533). Soliditeten var 47 procent (54). Koncernens nettolåneskuld per den 30 september 2001 var 326 Mkr (197). Personal Medelantalet anställda i koncernen var under perioden 746 (756). Antalet anställda i koncernen per den 30 september 2001 uppgick till 770 (772). Nyckeltal Avkastningen på eget kapital under den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 6 procent (13). Motsvarande avkastning för helåret 2000 uppgick till 4 procent. Avkastningen på operativt kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 8 procent (14). Eget kapital per aktie minskade till 39,03 kr (39,48). Förändringsprocess 2001 Med utgångspunkt från Karlshamns vegetabiliska råvaror, en stark teknologi- och kompetensbas samt positiva drivkrafter i vår omvärld driver Karlshamns ett offensivt förändringsprogram som skall lägga grunden till en accelererad och lönsam tillväxt för koncernen. Programmet fokuserar på de tre nyckelorden strategi, lönsamhet och tempo. Redovisnings- och värderingsprinciper Koncernen har under 2001 börjat tillämpa följande rekommendationer utgivna av Redovisningsrådet: RR 9 Inkomstskatter, RR 11 Intäkter, RR 12 Materiella anläggningstillgångar och RR 18 Resultat per aktie. I övrigt är tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper oförändrade i jämförelse med årsredovisningen för 2000. Jämförelsetalen för 2000 har räknats om. Karlshamn den 18 oktober 2001 [REMOVED GRAPHICS] Jerker Hartwall Verkställande direktör För ytterligare information: Tel. 0454-826 03 / 0705-757110 Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00550/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00550/bit0001.pdf

Om oss

Karlshamns tillverkar vegetabiliska fetter och oljor samt högförädlade vegetabiliska specialfetter.

Dokument & länkar