1 januari - 30 september 1998

KARO BIO AB (publ.) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 1998 Rörelsens intäkter ökade till 46,6 (20,3) MSEK Periodens resultat uppgick till -15,7 (-33,2) MSEK Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 209,0 MSEK mot 127,0 MSEK den 31 december 1997 Samarbetsprojekten med Bristol-Myers Squibb och Merck & Co. ut-vecklas positivt och enligt plan Betydelsefulla forskningsresultat har gjorts i bolagets projekt för behandling av typ 2 diabetes. Ytterligare studier stärker Karo Bios projekt. KARO BIO AB NOVUM, HÄLSOVÄGEN 7, 141 57 HUDDINGE TELEFON: 08-608 60 00; FAX: 08-774 82 61; E-MAIL: info@karobio.se; HEMSIDA: http://www.karobio.se/ Verksamheten Karo Bio har en ledande ställning inom området nukleära receptorer och utvecklar inno-vativa läkemedelssubstanser som verkar via dessa. Verksamheten bedrivs i samarbete med internationella läkemedelsbolag och med ledande akademiska institutioner. Bolaget be-driver för närvarande fyra olika forskningsprogram. Östrogenreceptorer En rad viktiga sjukdomstillstånd är relaterade till östrogenreceptorer, såsom ben-skörhet, hjärt/kärlsjukdomar, alzheimers sjukdom, urininkontinens och bröstcancer. I början av året bestämdes den tredimensionella strukturen av östrogenreceptorn Beta, vilket medförde att Karo Bio stärkte sin ledande ställning inom området. Beta-strukturen och strukturen för östrogenreceptorn Alfa har visat sig vara av stor vikt i det omfattande kemiska design- och syntesarbetet, och ett antal strukturer med nya läkemedelssubstanser har bestämts. Bolaget har inlett ett nytt samarbete med Karolinska Institutet i Huddinge för att ytterligare kartlägga de båda östrogenreceptorernas funktion i skilda vävnader. Sköldkörtelhormonreceptorer Verksamheten inom sköldkörtelhormonprogrammen syftar till utveckling av läkemedel för behandling av hjärtarrytmi, metabola rubbningar, hudsjukdomar och grön starr. Bolaget förfogar över tredimensionella kristallstrukturer till såväl Alfa- som Betaformen av sköldkörtelhormonreceptorn. Ytterligare strukturer av dessa receptorer bundna till specifika läkemedelssubstanser har nyligen bestämts. Dessa resultat har väglett design och karaktärisering av selektiva föreningar med relevanta farmakologiska egenskaper som med framgång testats i olika djurmodeller. Mycket tyder på att de framtagna substanserna även kan användas för behandling av andra sjukdomstillstånd. Glucocorticoidreceptorer Glucocorticoidreceptorn har betydelse för uppkomst och behandling av inflammatoriska sjukdomstillstånd som astma och reumatiska sjukdomar samt för typ 2 diabetes. Karo Bio utvecklar i samarbete med Karolinska Institutet i Solna en ny princip för behandling av typ 2 diabetes, där levern utgör målorganet. Betydelsefulla forskningsresultat har uppnåtts i detta samarbete genom att Karo Bio tagit fram leverselektiva substanser. De senaste resultaten visar att Karo Bios substanser vid låga doser i djurförsök kraftigt sänker glukoshalten och att effekten uppnås både vid fasta och efter födointag vilket är av stor betydelse för substansernas framtida användning. Orphan receptorer Programmet syftar till att identifiera och karakterisera nya receptorer som mål för läkemedelsutveckling. Under året har intressanta upptäckter gjorts främst vad avser orphanreceptorn OR-1. Två nya kemilaboratorier har färdigställts under året, och ytterligare kemister har rekryterats. Antalet anställda uppgick till 71 vid september månads utgång jämfört med 60 vid årsskiftet och 58 i september 1997. Samarbetsprojekt Sedan hösten 1997 samarbetar Karo Bio med Bristol-Myers Squibb inom området metabola rubbningar och med Merck & Co. inom östrogenområdet. Framsteg har gjorts i båda dessa samarbeten som utvecklas positivt och enligt plan. Mellan 1994 och 1997 samarbetade Karo Bio med Novo Nordisk A/S inom området hormonersättningsbehandling. Samarbetet resulterade i en s.k. preklinisk läkemedelskandidat med mycket lovande egenskaper, NNC 45-0781. Innan samarbetet startade hade Novo Nordisk en substans, levormeloxifene, som genomgått kliniska prövningar. I september meddelade Novo Nordisk att ytterligare utveckling av levormeloxifene för behandling av osteoporos avbrutits till följd av ofördelaktig profil för indikationen. Konsekvenserna för den fortsatta utvecklingen av NNC 45-0781 är under utvärdering av Novo Nordisk. Intäkter och resultat Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 46,6 (20,3) MSEK, vilket även gäller moderbolaget. Årets nettoomsättning består av intäkter från Bristol-Myers Squibb och Merck & Co. Under motsvarande period 1997 utgjordes nettoomsättningen av intäkter från Novo Nordisk och Industrifonden. De nya forskningssamarbetena och ytterligare resurser till de interna programmen har ökat koncernens kostnader med 12,0 MSEK jämfört med samma period föregående år. Koncernens resultat för perioden förbättrades till -15,7 (-33,2) MSEK, och för moderbolaget blev resultatet -12,2 (-29,3) MSEK. Skillnaden utgörs främst av goodwillavskrivning om 3,9 (3,9) MSEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -1:80 (-4:70) SEK beräknat på genomsnittligt antal aktier. Till följd av negativt resultat och ackumulerade förlustavdrag om totalt 393 MSEK för koncernen har periodens resultat ej belastats med skatt. Likviditet och soliditet Bolagets aktier noterades på Stockholms Fondbörs O-lista den 3 april 1998. I samband med noteringen genomfördes två nyemissioner om sammanlagt 1.290.000 aktier av serie B för ett pris av 92 SEK per aktie. Bolaget tillfördes netto 111 miljoner kronor och aktie-kapitalet uppgår nu till 45.885.860 SEK, vilket motsvarar 9.177.172 aktier. Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick den 30 september 1998 till 209,0 MSEK (127,0 MSEK den 31 december 1997). Koncernen har inga räntebärande lån och det egna kapitalet uppgick till 252,8 MSEK per den 30 september (157,8 MSEK per den 31 december 1997). Koncernens soliditet uppgick den 30 september till 89% och eget kapital per aktie till 27:54 SEK. Den 31 december 1997 var motsvarande siffror 84% respektive 20:00 SEK. Investeringar Koncernens investeringar i inventarier uppgick till 9,5 MSEK (4,2) under perioden. De största posterna avser ett laboratorium för kombinatorisk kemi som byggts inom de befintliga lokalerna samt det nya laboratoriet för medicinsk kemi som byggts i nya angränsande lokaler på Novum. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké publiceras den 11 februari 1999. Rapporten har ej granskats av bolagets revisor. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00120/svensk.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00120/Koncern.xls Tabeller

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar