ÄNDRAT DATUM FÖR ÅRSSTÄMMA OCH KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO BIO

Enligt tidigare pressmeddelande den 14 februari 2012, har Karo Bio avbrutit det kliniska fas III-projektet med blodfettssänkaren eprotirome samt beslutat lägga ned projektet. Beslutet ändrar förutsättningarna för bolagets fortsatta inriktning. För att ge styrelsen och verkställande ledning möjligheter för en ny planering och förnyad beskrivning av verksamheten, har styrelsen därför idag beslutat att skjuta upp Karo Bios årsstämma från den 27 april 2012 till den 12 juni 2012. Kallelse kommer att utfärdas senast fyra veckor före stämman. Årsredovisningen 2011 förväntas offentliggöras senast den 22 maj 2012.

I enlighet med vad som framgår av bokslutsrapporten den 8 februari 2012 understiger i mars 2012 bolagets totala egna kapital hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen har därför beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 27 april 2012 för framläggande av kontrollbalansräkning (första kontrollstämma). I anledning av den räkenskapsmässiga kapitalbristen och att Karo Bios aktiekapital är avsevärt högre än vad som framstår som adekvat mot bakgrund av den befintliga verksamhetens art, omfattning och risker, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman ska fatta beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust, utan utbetalning till aktieägarna. Styrelsen föreslår också att stämman beslutar om därmed sammanhängande ändring av aktiekapitalets gränser. Förutsatt att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag återställs den räkenskapsmässiga kapitalbristen. Efter nedsättningen kommer aktiekapitalet att uppgå till 7 741 279 kronor och aktiens kvotvärde till 0,02 kronor. Nedsättningen kommer inte att ha någon påverkan på moderbolagets totala egna kapital.

Styrelsens kallelse till extra bolagsstämma jämte förslag till beslut framgår av den bifogade kallelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Bengtsson, VD, mobil 076/002 6020 eller via per.bengtsson@karobio.se

Om Karo Bio
Karo Bio är ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Företaget driver ett antal läkemedelsutvecklingsprojekt inom indikationsområdena kardiovaskulära och metabola sjukdomar, neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd, autoimmuna sjukdomar, cancer och kvinnohälsa. Ett fundament för verksamheten är det unika kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna. Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge, har cirka 52 anställda och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 (Reuters: KARO.ST).

Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2012, klockan 08:30.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karobio.se och www.newsroom.cision.com

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar