BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

Helårsperioden januari-december och fjärde kvartalet 2012 i korthet

•    Nettoomsättningen ökade till 33,2 (0,0) MSEK, varav fjärde kvartalet ökade till 8,6 (0,0) MSEK, vilket i allt väsentligt härrör från RoRgamma-avtalet med Pfizer
•    Koncernens resultat förbättrades till -98,3 (-226,6) MSEK, varav fjärde kvartalet förbättrades till -9,0 (-50,6) MSEK. Fjärde kvartalet påverkades positivt av en reservupplösning på 1,5 MSEK, hänförlig till eprotiromeprojektet
•    Resultat per aktie var -0,25 (-0,59) SEK, varav fjärde kvartalet -0,02 (-0,13) SEK
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten var -127,8 (-198,3) MSEK, varav fjärde kvartalet -20,1 (-37,9) MSEK
•    Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 54,1 (158,5) MSEK
•    Nyemission tillförde totalt 28,3 MSEK netto efter emissionskostnader, varav 23,9 MSEK under kvartalet.
•    Kostnader i samband med avvecklingen av eprotiromeprojektet har belastat resultatet under 2012 med 33 MSEK. Inga ytterligare kostnader återstår i projektet.  

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

•    Valberedningens sammansättning baserat på ägarförhållandet per 31 januari kommer att tillkännages i slutet av februari.  


Telefonkonferens / audiocast idag kl. 9:30
VD Per Bengtsson presenterar rapporten kl. 9:30 idag via en audiocast som kan nås via länk på hemsidan http://www.karobio.se/samt per telefon +46 8 505 56474 eller +44 203 364 5374.

VD-KOMMENTAR
Omdaningen av Karo Bio fortsatte under fjärde kvartalet. Den nyemission som vi genomförde i slutet av 2012 tillförde Karo Bio 28,3 MSEK, vilket ger oss förutsättningar att fortsätta att styra verksamheten till att bli mer kostnadseffektiv och kommersiellt orienterad. Ett tillfredsställande besked och en god signal är att styrelsen fördjupade sitt engagemang i bolaget i samband med nyemissionen. Göran Wessman och Per-Anders Johansson ökade båda sitt ägande till 0,8 procent respektive 3,9 procent av totalt antal aktier.

Vårt fokus ligger på att skapa en bättre finansiell balans och högst på vår agenda står förstås att öka intäkterna. Med fler samarbeten och ökade intäkter förbättras våra förutsättningar att hålla ett högre tempo i utvecklingsarbetet utan att vår finansiella ställning försvagas i takt med de ökade insatserna. Det är därför mycket tillfredsställande att projektet kring RORgamma har fortsatt att utvecklas positivt. Det ger oss möjligheter att snart nå ytterligare intäkter, utöver de vi redan säkrat. Den närmaste möjligheten är att vi når en första milestone i projektet. En fortsatt god utveckling i projektet innebär att samarbetet med Pfizer med stor sannolikhet förlängs efter det att vår nuvarande forskningsfinansiering löper ut vid kommande årsskifte. Vi är stolta över de expertinsatser vi gjort hittills i detta projekt och satsar hårt på att lyckas med våra arbetsuppgifter under 2013 för att säkra ytterligare intäkter i projektet.

Vid sidan av RORgamma har vi flera kommersiella möjligheter inom vår projektportfölj. De längst framskridna projekten finns inom ERbeta området. I MS-projektet inväntar vi nya resultat ifrån djurexperiment som kan ge ytterligare säkerhet i värderingen av verkningsmekanismen. Vår bedömning är att dessa resultat kommer att ytterligare stärka projektet vilket ökar möjligheten till nya intäkter.

För ERbeta på cancerområdet har vi möjlighet att skapa alternativ finansiering via olika former av anslag. Ni som följer oss vet att vi har planerat att flytta projektet till delstaten Texas på grund av de förmånliga förutsättningar som delstaten skapat för offentlig finansiering inom cancerområdet, ett område där Texas har en långt framskjuten position. Under 2012 uppstod emellertid turbulens inom anslagsorganet CPRIT vilket har resulterat i att de ledande befattningshavarna har avgått. Beviljanden av anslag har till följd av detta påverkats starkt negativt. Karo Bio har därför valt att skjuta upp den planerade återinlämningen av anslagsansökan till dess att situation klarnat. Vi arbetar parallellt med andra alternativ till anslagsfinansiering för detta projekt.

Vårt projekt inom GR inflammation samt det förberedande arbete vi gör kring NURR1-receptorn befinner sig i ett tidigt skede, varför traditionella licensavtal bedöms vara svåra att teckna. Vår ambition med dessa projekt är i stället att skapa intäkter snabbare genom så kallade ”feasibility studies” som finansieras av möjliga samarbetspartners. Om en sådan studie utfaller positivt finns förutsättningar att Karo Bio i ett nästa skede kan teckna ett licensavtal.

Nettokostnaderna har markant reducerats till en nuvarande nivå på 4  - 4,5 MSEK per månad. Med fortsatt arbete på kostnadssidan och framgång i något av våra projekt under 2013, kan Karo Bio ta ett ytterligare steg mot ett neutralt kassaflöde. Sammanfattningsvis fortsätter vi att arbeta hårt för att nå framgångar i verksamheten för att skapa de förutsättningar som behövs för ett kommersiellt framgångsrikt Karo Bio.


Per Bengtsson
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Bengtsson, verkställande direktör
Telefon: 08-608 6020
E-post: per.bengtsson@karobio.se


Karo Bio AB (publ), Novum, 141 57 Huddinge
Telefon: 08-608 60 00
Org.nr. 556309-3359
Hemsida: www.karobio.se


Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen offentliggjordes den 12 februari 2013 kl. 08.30.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar