BOKSLUTSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2010

Helårsperioden januari–december och det fjärde kvartalet 2010 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (5,9) MSEK, varav fjärde kvartalet 0,0 (0,0) MSEK
 • Årets resultat var -163,5 (-154,6) MSEK, varav fjärde kvartalet -50,1 (-37,6) MSEK
 • Resultat per aktie var -0,67 (-0,78) SEK, varav fjärde kvartalet -0,20 (-0,19) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -158,9 (-146,9) MSEK, varav fjärde kvartalet -44,3 (-30,1) MSEK
 • Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 395,0 (237,2) MSEK
 • Den 11 mars 2010 presenterades fas II-resultat för eprotirome i tillägg till statin­behandling i New England Journal of Medicine
 • Fredrik Lindgren tillträdde som ny VD för Karo Bio den 27 april 2010
 • Den 7 juli offentliggjordes planen att initialt utveckla eprotirome inom EU för behandling av högriskpatienter med heterozygot familjär hyperkolesterolemi (HeFH)
 • I oktober säkrades finansiering om ca 530 MSEK genom dels en fulltecknad företrädes­emission om netto ca 291 MSEK, dels 35 MUSD (ca 240 MSEK) i en Equity Credit Facility
 • Karo Bios samarbetspartner Merck meddelade i september sitt beslut att avbryta utvecklingen av MK-6913 för behandling av värmevallningar efter att en interims­analys av data visat att de i förväg fastställda effektkriterierna inte var uppfyllda. Merck utvärderar alternativ för framtida studier av MK-6913
 • I oktober startade Karo Bio ett forskningsprogram kring ROR-gamma och autoimmuna sjukdomar

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Lindgren, verkställande direktör
Telefon: 070 561 61 77

Erika Söderberg Johnson, finansdirektör
Telefon: 08 608 60 52

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar