DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2012

Perioden januari-mars 2012 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 8,3 (0,0) MSEK
  • Koncernens resultat var -54,0 (-47,7) MSEK
  • Resultat per aktie var -0,14 (-0,12) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -41,6 (-47,5) MSEK
  • Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 117,0 (312,1) MSEK, vilket beräknas räcka för att finansiera verksamheten mer än 12 månader
  • Avvecklingskostnader för eprotiromeprogrammet uppgick till 31,6 MSEK under första kvartalet
  • Verksamheten anpassas för att minska negativt kassaflöde till 50-60 MSEK på årsbasis
  • Affärsdiskussioner kring ERbeta och MS-indikationen har fortsatt under rapportperioden
  • Samarbetet med Pfizer inom RORgamma och autoimmuna sjukdomar startade
  • Karo Bio fortsätter utvecklingen kring GR inflammation i egen regi

 

Telefonkonferens idag kl. 9.30
VD Per Bengtsson presenterar rapporten kl. 9:30 idag via en audiocast som kan nås via länk på hemsidan www.karobio.se samt per telefon +46 8 505 59809 eller +44 207 153 9156.

 

VD-KOMMENTAR
Den 14 februari nåddes aktiemarknaden av beskedet att Karo Bio avbryter fas III-studien med eprotirome. Reaktionen blev omedelbar och aktiekursen gick ned kraftigt. Orsaken var en kompletterande preklinisk långtidsstudie på hund som visade att eprotirome ger upphov till broskskador vilket innebär att risken för liknande skador hos människa är oacceptabelt stor. Doseringen av patienterna i fas III-studien avbröts och ingen patient hann få eprotirome under längre tid än vad som tidigare visats vara säkert. Årets kostnader för eprotiromes fas III-program inklusive avvecklingskostnader, uppgår till ca 40 miljoner kronor. Nedläggningen av studien medför att Karo Bios budgeterade kostnader minskar med totalt 160 miljoner kronor.

Redan innan nedläggningen av projektet hade styrelsen initierat en översyn av Karo Bios strategi. Besparingar på sammanlagt 17 miljoner kronor hade genomförts, bland annat genom att 16 medarbetare sagts upp. Tillsammans med intäkter från Pfizeravtalet är bedömningen att Karo Bio är finansierat för mer än ett år framöver. Vi är inte färdiga utan fortsätter att anpassa verksamheten som ska bedrivas på det mest kostnadseffektiva sättet. Karo Bio ska dessutom bli väsentligt bättre på att utnyttja offentliga forsknings- och utvecklingsanslag. Bolagets mål är att begränsa det negativa kassaflödet till en årstakt motsvarande 50-60 miljoner kronor. För att nå dit kommer vi att före årsstämman presentera ett nytt besparingsprogram.

Den viktigaste slutsatsen från strategiarbetet är att verksamheten måste genomsyras av ett mer kommersiellt tänkesätt och att risk mycket tydligare måste vägas in när projekt prioriteras. Vi förändrar därför vårt sätt att strukturera och bedriva arbetet. Pfizeravtalet visar att vi har förmåga att göra affärer när vi prioriterar rätt. Det visar också att vi har kommersiellt värdefulla projekt inom området nukleära receptorer.

För att nå ett bättre resursutnyttjande av vår organisation utvärderar vi förutsättningslöst möjligheter att komplettera vår verksamhet. Vi överväger möjligheter även utanför området nukleära receptorer. En förutsättning för att en sådan komplettering skall genomföras är att den bidrar till att skapa värde för aktieägarna.

Pfizeravtalet kring RORgamma som slöts i december 2011 avser utveckling av en ny klass av läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar, såsom bland annat reumatoid artrit och psoriasis. Avtalet ger oss ersättningar på minst 10 miljoner dollar för en period som sträcker sig fram till och med nästa år. Det sammanlagda värdet av framtida ”milestone”-betalningar kan nå långt över 1 miljard kronor och till detta kommer royaltyersättningar på framtida försäljning. Avtalet är bra för Karo Bio på flera sätt. Det tillåter oss att fortsätta utveckla vår världsledande kompetens inom det nukleära receptorområdet RORgamma. Förutom att vi får våra kostnader täckta och har möjligheter till avsevärda intäkter visar det att Karo Bio har kompetens som är attraktiv för ett av världens största företag.

Karo Bio arbetar nu för att ingå liknande avtal. De mest aktuella möjligheterna finns inom ERbeta-receptorområdet. Med kompletterande djurstudier som vi genomför under den närmaste tiden kan ett par pusselbitar falla på plats som bekräftar möjligheterna inom MS-indikationen. Lyckade resultat kan leda vidare till ett utvecklings- och licensavtal.

En annan möjlighet vi aktivt undersöker för ERbeta på cancerområdet, är att lokalisera utvecklingsarbetet till Texas, USA. Delstaten satsar stora resurser för att skapa ett kompetenscentrum för life science i Houston, USA. Houston har redan idag ett av USA:s mest välrenommerade cancerkluster med MD Anderson Cancer Center och även The Methodist Hospital i centrum. Här finns möjligheter att få olika typer av finansiering som skulle medge att vi kan driva ERbeta framåt inom cancerområdet. Vi har idag en molekyl, KB9520, som visat goda resultat för vissa cancerformer. Vår bedömning i dagsläget är att Karo Bio innan årets slut kan komma att etablera ett sådant samarbete.

Även vårt anti-inflammatoriska projekt kring glukokortikoid-receptorn förtjänar att omnämnas. Eftersom det väletablerade läkemedlet kortison är förebilden har projektet rimligtvis en lägre risk i den kliniska fasen än det genomsnittliga läkemedelsprojektet. När den gemensamma utvecklingen med Zydus Cadila nu löpt ut har vi valt att följa den utvecklingsväg vi själva tror mest på. Förutom att utvecklingsriskerna enligt vår bedömning därigenom sjunker, medför vägvalet att vi inte behöver dela framtida intäkter med Zydus Cadila. Projektet befinner sig i tidig fas och det är en utmaning för oss att finansiera det fram tills dess att ett kommersiellt avtal kan slutas. Tiden är ännu inte inne, men vi anser att detta är ett projekt som kommer att kunna licensieras ut i relativt tidig fas.

Det finns alltså flera ljuspunkter efter eprotirome. Pfizeravtalet inspirerar och indikerar möjligheter för oss att göra nya affärer. Samtidigt måste vi anpassa oss till nya sätt att bedriva verksamheten. Vi möter denna situation med öppenhet och ett förutsättningslöst förhållningssätt för att ta tillvara de möjligheter som finns.


Per Bengtsson
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Bengtsson, Verkställande direktör
Telefon: 08-608 6020 eller 0734 474 128
E-post: per.bengtsson@karobio.se


Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen offentliggjordes den 27 april 2012 kl. 08.30.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar