DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2017

PERIODEN OCH TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 418,9 (250,8) MSEK, varav tredje kvartalet 137,1 (85,2) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 67%, varav tredje kvartalet 61%
 • EBITDA uppgick till 127,5 (22,8) MSEK, varav tredje kvartalet 34,0 (10,2) MSEK vilket motsvarar en marginal på 30,4% (9,1%) för perioden och 24,8% (12,0%) för tredje kvartalet. Den relativt sett lägre marginalen i tredje kvartalet beror på säsongsvariation i produktmixen.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 62,3 (-45,7) MSEK, varav tredje kvartalet -16,2 (-4,0) MSEK. Skillnaden beror på räntebetalningar avseende lån för förvärvet av Biophausia samt ökat rörelsekapital på grund av förändrad tidpunkt för fakturering vilket påverkat kundfordringarnas storlek.
 • Resultat per aktie var 0,63 (0,06) SEK, varav tredje kvartalet 0,16 (0,06) SEK
 • Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 130,4 (147,8) MSEK.
 • Under tredje kvartalet lanserade Karo Pharma i samarbete med Dr Wolff produkten Plantur i Sverige.
 • Karo Pharma prelanserade produkten Babyslide under det tredje kvartalet. Babyslide är en ny, patenterad svensk uppfinning vars syfte är att minska risken för bristningar i samband med förlossning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Karo Pharma har den 6 oktober fullbordat det offentliga uppköpserbjudandet av det norska läkemedelsbolaget Weifa ASA. Karo Pharma innehar sedan den 17 oktober 100% av aktierna och rösträtten i Weifa. Förvärvspriset uppgick till cirka 1322 MSEK. Avregistrering av Weifa ASA från Oslobörsen genomfördes den 27 oktober.
 • Nyemission
  Styrelsen för Karo Pharma kommer att föreslå en ny-emission av aktier med företrädesrätt för Karo Pharmas aktieägare. Emissionslikviden ska användas för att återbetala del av förvärvsfinansieringen avseende förvärvet av Weifa ASA. Styrelsen kommer att kalla till extra bolagsstämma och föreslå emissionsvillkoren före årsskiftet.
 • Bolagets nuvarande Business Controller Camilla Lönn (45 år) har utsetts till ny CFO. Camilla Lönn har en lång erfarenhet av att leda ekonomiavdelningar. Nuvarande CFO Henrik Palm (59 år) kommer att avsluta sin anställning i bolaget.
   

TELEFONKONFERENS / AUDIOCAST IDAG KL 11.00
Rapporten presenteras idag kl. 11.00 via en telefonkonferens som kan följas via hemsidan www.karopharma.se, eller per telefon 08-505 564 74. Frågor kan ställas både över internet och telefon

KOMMENTAR TILL VERKSAMHETEN

Vi följer vår plan och tredje kvartalet gav tillväxt med ökad vinst

Karo Pharma är ett Specialty Pharma bolag med stark marknadsorientering.

Förvärvet av Weifa bygger på starka kommersiella grunder. Vi utvecklar vår nordiska verksamhet och får en ledande ställning i Norge. Företagen kompletterar varandra när det gäller produktportfölj och geografi. Vår gemensamma produktportfölj med flera nya lanseringar inom det närmaste året får större chanser att lyckas. Vi ser synergivinster på mer än 500 MSEK de kommande 3 åren. Detta främst genom nya lanseringar. En stark och lönsam hemmamarknad ger bättre möjligheter att ta nästa steg mot fler marknader och samarbeten utanför Norden.

Bolaget har idag ett flertal produkter nära lanseringsfas. Detta kommer att kräva prioritering för att maximera framgång av varje enskild produkt.

Vi har som regel givit prognos för helåret i samband med rapport för tredje kvartalet. Bolaget kommer under fjärde kvartalet ta kostnader för strukturella förändringar relaterade till förvärvet av Weifa ASA. En prognos för helåret kan därför ej ges i denna rapport.

Karo Pharma är ett intressant alternativ för aktieägare som vill investera inom Health Care området. Vi är långsiktiga och bedriver en verksamhet som inte är konjunkturkänslig.

Vi följer vår plan och ser med tillförsikt fram emot att leverera bra utveckling för våra aktieägare.
 


Anders Lönner    
Styrelseordförande


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2017 kl 08:00.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.